مدرسه راهنمایی پسرانه بنیاد فرشچیان یک

وبلاگ علمی آموزشی

نمونه سوالات امتحان نهايي كلاس سوم راهنمايي

نمونه سوالات درس تاريخ كلاس سوم راهنمايي 

 1 – سقوط دولت صفوي در زمان كدام شاه به وقوع پيوست ؟

 الف ) شاه سلطان حسين    ب) شاه عباس     ج ) شاه اسماعيل     د )شاه طهماسب

 ۲- به موجب كدام قرارداد ايران تعهد كرد استقلال افغانستان را به رسميت بشناسد ؟

 الف ) تركمنچاي          ب) گلستان               ج ) پاريس                 د )مفصل 

۳– مدرس در سال 1316 به دستور .................. به شهادت رسيد .

 4 – پايتخت كريم خان شهر ..................... بودو به جاي لقب پادشاه عنوان ................... برگزيد .

 5 – نام دوتن از رهبران انقلاب مشروطه را بنويسيد ؟

 6 – علت شكست ايران در جنگ (( چاالدران )) را بنويسيد ؟

 7 – سه مورد از اقدامات امير كبير را بنويسيد ؟

 8 - رقابت و اختلاف اصلي دولتهاي اروپايي قبل از جنگ جهاني اول بر سر چه مسائلي بود ؟

9 – ساواك براي برگزاري سخنراني در محرم سال 1342 چه شرايطي را تعيين كرد ؟

10 – تنها جنگ خارجي كريم خان (( فتح بصره )) بود .    ص ( )               غ ( )

11 – ميرزا تقي خان فراهاني ( امير كبير ) صدر اعظم محمد شاه بود .    ص ( )       غ ( )

12 - لايحه مصونيت قضايي امريكائيان ( كاپيتولاسيون ) توسط كدام نخست وزير به مجلس برده شد ؟

الف ) اسدالله اعلم        ب) حسنعلي منصور        ج ) جمشيد آموزگار       د )هويدا 

۱۳– كدام سلسله با پادشاهي نادر آغاز شد ؟

 الف ) صفويه                         ب) زنديه                 ج )افشاريه             د )قاجاريه 

14 – يكي از عظيم ترين اجتماعات مردمي در طول تاريخ ايران راهپيمايي ..................... بود ؟

 الف ) تا سوعا و عاشوراي 57       ب) 17 شهريور 57        ج ) 13 آبان 57         د )19 دي

۱۵– نقش اصلي را در كودتاي 28 مرداد 1332 كشور ...................... بر عهده داشت .

16 – منطقه خليج فارس همواره از دو نظر اقتصادي و ......................... داراي اهميت بوده است .

17 – در جنگ جهاني دوم عاقبت دولتهاي ................... پيروز شد .

 18 – نماز عيد فطر تهران در سال 57 به امامت ........................ و با سخنراني ..................... برگزار شد .

19 – نهضت ملي شدن صنعت نفت را چه كساني رهبري مي كردند ؟

20 – چه كساني در مبارزات فرهنگي با حكومت پهلوي فعال بودند ؟

21 – تعهدات ايران و انگليس را در عهد نامه مفصل توضيح دهيد ؟

 22 – چرا روز 13 آبان روز دانش آموز ناميده شد ؟

23 – رضا خان قبل از رسيدن به پادشاهي نسبت به دين چه روشي داشت ؟

24 – چرا گروهها و سازمانهايي كه خط مشي ( مسلحانه ) داشتند نتوانستند مردم را با خود همراه كنند ؟

25 – چرا انگليسي ها در جنگ ميان ايران و پرتغال به ايران كمك كردند ؟

26 – بهانه محمد علي شاه براي حمله به مجلس چه بود ؟

 27 – سه هدف اصلي سيد جمال الدين اسدآبادي را در مبارزاتش بنويسيد ؟

28 – نخستين جرقه انقلاب مشروطه چگونه روشن شد ؟ توضيح دهيد

 29 – كدام يك از موارد زير در تاريخ ايران به جمعه سياه معروف است ؟

الف ) 28 مرداد 1332        ب) 17 شهريور 57        ج ) 30تير 1331      د )23 دي 1357

30 – در جنگ جهاني دوم عاقبت متفقين پيروز شدند يا دولتهاي محور ؟

 31 - سلسله صفوي را .................. تاسيس كرد و او از نوادگان .................... است

32 – رهبري قيام مردم تبريز را عليه استبداد در زمان محمد علي شاه چه كساني بر عهده داشتند ؟

 33 – در آلمان وايتاليا پس از جنگ جهاني اول چه كساني مردم ناراضي را به گرد خود جمع كردند ؟

34 – جنگ مهماندوست ميان چه كساني روي داد ؟

36 - قرون جديد شامل چه زماني از تاريخ اروپاست ؟

35 – دو مورد از اقدامات شاه اسماعيل صفوي را ذكر كنيد ؟

 36 – به پيشنهاد شيخ فضل الله نوري چه ماده اي به متمم قانون اساسي افزوده شد ؟

 37 – مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي پس از پيروزي آن در سال 57 چه بود ؟ سه مورد

38 – كودتاي 28 مرداد 1332 با دخالت كدام كشور خارجي و توسط چه كساني در ايران صورت گرفت ؟

 39 – پيش از شروع جنگ جهاني اول اختلاف اصلي دولتهاي اروپايي بر سر چه چيزهايي بود؟ سه مورد

40 – اهداف آمريكايي ها از انجام اصلاحات اجتماعي در كشورهاي وابسته چه بود ؟

 41 – علت جنگهاي مذهبي اروپا در قرون جديد چه بود ؟

 الف ) تحولات فرهنگي           ب) تحولات سياسي و اجتماعي        ج ) تحولات مذهبي         د )رشد علم وصنعت

 ۴۲- به دليل اعتراض مارتين لوتر و طرفداران او به سلطه پاپ و كليسا آنها را .................... ناميدند .

43 – مشهور ترين پادشاه صفويان ..................... نام داشت .

 44 - نخستسن مرجع تقليدي كه به مخالفت با تصويب لايه انجمنهاي ايالتي و ولايتي بر خاست .................... بود .

 45 - مجلس در زمان احمد شاه بقراي رفع چه مشكلاتي تصميم به استخدام مستشاران خارجي گرفت ؟

 46 – يك مورد از كار شكني هاي دولت انگلستان را در دوران نخست وزيري مصدق بنويسيد ؟

 47 – دو مورد از امتيازاتي را كه در زمان پادشاهي ناصر الدين شاه به بيگانگان واگذار شد نام ببريد .

 48 – در آغاز انقلاب مشروطه مهمترين خواسته مردم چه بود ؟

49 – چرا عضدالملك نيابت سلطنت احمد شاه را در ابتداي پادشاهي به عهده گرفت ؟

 50 – چرا پس از انقلاب روسيه ، انگليسيها ترجيح مي دادند نيروهايشان را از ايران خارج كنند ؟

 51 – چرا نادر به هند لشكر كشي كرد ؟

52 - به موجب عهد نا مه هاي گلستان و تركمنچاي كدام شهرها و نواحي از ايران جدا و به روسيه واگذار شد ؟

53- در جنگ جهاني دوم به چه كشورهايي دول محور مي گفتند ؟

54 - نام سه مورد از دستاوردهايي را كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي به وجود آمدند را بنويسيد ؟

55 – حسنعلي منصور چرا و توسط چه كسي به قتل رسيد ؟

 56 - رهبري مخالفان مردم تهران بر عليه امتياز توتون و تنباكو را ميرزا حسن آشتياني بر عهده داشت ؟ ص ( )     غ ( )

 57 – مشهور ترين پادشاه صفوي چه نا م داشت ؟

 الف ) شاه عباس       ب) شاه اسماعيل      ج ) شاه طهماسب    د )شاه سلطان حسين 

۵۸- بنيانگذار فرقه بهايي چه كسي بود ؟

 الف ) حسينعلي نوري  ب) امير كبير  ج ) سيد علي محمد  د )سيد جمال الدين اسد آبادي

 59 - رژيم شاه به چه عنواني مشهور بود ؟ ا

لف ) رژيم مشروطه               ب) رژيم طاغوت            ج ) رژيم مردمي     د )رژيم سلطنتي 

۶۰ – تنها جنگ خارجي كريم خان زند ، جنگ با عثماني بود كه به ......................... انجاميد .

 61 – نقش اصلي را در كودتاي 28 مرداد كشور .................... بر عهده داشت .

 62 - شب 13 آبان سال 1343 ماموران دولتي امام را به كشور ...................... تبعيد كردند .

63 – چرا پس از تاج گذاري احمد شاه افراد سود جو توانستند قدرت را به دست بگيرند ؟

 64- چرا با آغاز جنگ جهاني دوم رضا شاه در صدد دوستي با كشور آلمان بر آمد ؟

 65 - چرا شاه تا قبل از سال 1341 لايحه انجمنهاتي ايالتي و ولايتي را مطرح نكرد ؟

66 – علت قيام طلاب قم در 19 دي ماه 1356 را بنوسيد ؟

67 – با انتشار خبر نخست وزيري قوام السلطنه آيت الله كاشاني طي اعلاميه اي چه فرمودند ؟

68 – در آغاز انقلاب مزدوران بيگانه كه مردم آنها را ( گروهك ) مي ناميدند چه اقداماتي انجام دادند ؟ سه مورد

69 – دلايل مخالقت روسي را با انقلاب مشروطه را بنويسيد ؟

70 – مجلس موسسان در سال 1304 به منظور تاسيس سلسله ........................ تشكيل شد .

الف ) پهلوي  ب) قاجاريه  ج ) صفويه  د )هيچكدام  

۷۱ – سقوط دولت صفوي در زمان پادشاهي ..................... به وقوع پيوست .

72 – سلسله صفوي به وسيله شاه اسماعيل تاسيس شد .      ص ( )              غ ( )

73 – چه روزي به نام روز جمهوري اسلامي نام گذاري شده است ؟

الف ) 22 بهمن                ب) 12 فروردين                 ج ) 12 بهمن            د )26 دي ماه  

 ۷۴– مهمترين فتح نادر ، فتح ....................... بود .

۷۵ – بندر كمبرون پس از آزادي از دست پرتغالي ها بندر ....................... ناميده شد .

76 – كشورهاي عضو اتفاق مثلث را بنويسيد ؟

 77– علت همكاري انگليسي ها با ايراني در بيرون راندن پرتغاليها چه بود ؟

78 – يكي از اقدامات امير كبير تاسيس مدرسه دارالفنون بود ؟     ص ( )       غ ( )

 79 – پس از جنگ جهاني اول هيتلر در ايتاليا قدرت را بدست گرفت .    ص ( )     غ ( )

80 – جنگ مهمترين و سخت ترين توطئه اي بود كه دشمنان پس از پيروزي انقلاب بر پا كردند ؟ ص ( ) غ ( )

81 - كدام اقدام رضا شاه نشان دهنده مخالفت او با دين و روحانيت بود ؟

الف ) ايجاد دانشگاه  ب) احداث راه آهن  ج ) كنار گذاشتن حجاب زنان  د )ديدار با روحانيان قم

82 – اين سخن از چه كسي است؟ ( اين انقلاب بي نان خميني در هيچ كجاي دنيا شناخته شده نيست )

 الف ) آيت الله مطهري     ب)آيت الله بهشتي      ج ) آيت الله خامنه اي     د )آيت الله مفتح  

۸۳ – مارتين لوتر و طرفدارانش را پروتستان يعني ............................. مي ناميدند .

84 - مجلس خبرگان ، پس از در گذشت امام خميني .............. را كه هفت سال رئيس جمهور بودند ، به رهبري بر گزيدند .

 85- نيروهاي روسي بر اثر وقوع ..................... شمال ايران را ترك كردند .

86 – بندر گمبرون پس از آزادي از دست پرتغالي ها بندر ...................... ناميده شد .

87 – ارتش عثماني به دليل داشتن توپ و تفنگ در جنگ ..................... سپاه ايران را شكست داد .

88 – دو مورد از بناهاي مهمي كه توسط كريم خان زند در شيراز ساخته شد را نام ببريد ؟

 89 – كودتاي 28 مرداد با دخالت كشور .......... و توسط عده اي از خائنين كه در راس آنان ......... قرار داشت صورت گرفت .

 90 – انقلاي اسلامي ايران در چه تاريخي و به رهبري چه كسي به پيروزي رسيد ؟

 91 – مردم تبريز به رهبري چه كساني بر ضد استبداد دست به نبردهاي دلاورانه زدند ؟

92 – نام دو تن از شخصيت هاي مذهبي و سياسي كه نهضت ملي شدن نفت را رهبري كردند بنويسيد .

93 – نخستين جرقه هاي انقلاب مشروطه چه زماني روشن شد ؟

 94 – دو كشور از كشورهاي عضو (( اتفاق مثلث )) را نام ببريد .

 95 – سه هدف عمده سيد جمال الدين اسد آبادي را بنويسيد ؟

96 – مبارزات سياسي بر ضد حكومت پهلوي پس از قيام 15 خرداد به چه شكلهايي ادامه يافت ؟ سه مورد

 97 – علت همكاري انگليسي ها با ايران در اخراج پرتغاليها چه بود ؟

 98- جنگ جهاني دوم با حمله غافلگيرانه ي آلمان به لهستان آغاز شد .    ص ( )      غ ( )

99 – كدام شاه صفوي مذهب شيعه را رسمي كرد ؟

 الف ) شاه عباس  ب) شاه اسماعيل  ج ) شاه تطماسب  د )شاه سلطان حسين  

۱۰۰ – مهم ترين و سخت ترين توطئه دشمنان .................... بود .

101 – طبق كدام عهد نامه بعضي شهرهاي ايران مانند (( با كو و گنجه )) به روسيه واگذار شد ؟

 102 – كريم خان لقب ................ را براي خود پذيرفت .

103 – در آغاز انقلاب مشروطيت ، مهمترين خواسته مر دم تاسيس ....................... بود .

 104 – رضا خان براي تغيير سلطنت از قاجاريه به پهلوي مجلس ...................... تشكيل داد .

105 – در چهاردهم جمادي الثاني 1324 ه . ف فرمان مشروطيت به دست ...................... امضاٌ شد .

106 – شاه اسماعيل صفوي مذهب شيعه را در ايران رسمي كرد .   ص ( )      غ ( )

 107 – در جنگ جهاني اول كشورهاي روسيه و انگليس و فرانسه به اتحاد مثلث مشهور شدند ؟ ص ( ) غ ( )

 108 – در فاصله جنگ جهاني اول و دوم چه افرادي در آ لمان قدرت را به دست گرفتند ؟

109 – امام خميني ( ره ) بعد از ورود به ايران به كجا عزيمت كردند ؟ و چه فرمودند ؟

 110 – چرا پس از انقلاب روسيه ، انگليسيها قاجارها را براي اجراي سياست جديد خود مناسب نمي دانستند ؟

111 – چرا دانشجويان دانشگاه فارت آمريكا در تهران را اشغال كردند ؟

 112 – سه مورد از اقدامات امير كبير را بنويسيد ؟

 113 – دو مورد از تحولات اجتماعي وسياسي قرون جديد را بنويسيد ؟

114 – بي اعتنايي محمد عليشاه به مشروطه و نمايندگان مجلس چه زماني مشخص شد ؟

115 – پيش از شروع جنگ جهاني اول اختلافات اصلي دولتهاي اروپايي بر سر چه مسائلي بود ؟

116 – كودتاي 28 مرداد كه توسط سر لشكر زاهدي صورت گرفت چه نتايجي به دنبال داشت ؟

 117 – آيت الله مدرس به دستور رضا خان به شهادت رسيد .    ص ( )     غ ( )

 18 1– نقش اصلي را در كودتاي 28 مرداد كشور آمريكا بر عهده داشت . ص ( ) غ ( )

 119 – اين سخن از كيست ؟ (( به پشتيباني ملت ايران دولت تعيين خواهند كرد ))

 الف امام خميني  ب)آيت الله بروجردي  ج ) آيت الله خامنه اي  د )آيت الله مفتح  

۱۲۰ – ايجاد مدرسه دارالفنون از كارهاي مهم ................... بود . 121

 ۱۲۱– مهمترين طرفداران صفويه قزلباش ها بودند كه مذهب ..................... داشتند .

 ۱۲۲– نماز عيد فطر به امامت .................... و با سخنراني ....................... برگزار شد .

123– اولين كشورهاي استعمار گر چه كشورهايي بودند ؟

 124 – در اوايل نهضت ملي ، مهمترين عاملي كه آيت الله كاشاني و مصدق را به يكديگر نزديك مي كرد چه بود ؟

125 – چه عواملي زمينه را براي تغيير سلطنت از قاجار يه به پهلوي فراهم نمود ؟

 126 – چه بهانه اي باعث شد محمد عليشاه به مجلس حمله كند ؟

 127 – به چه دلايلي صلح ورساي پايدار نماند ؟ يك مورد

 128 – فجيع ترين جنايت رژيم شاه در روز 15 خرداد 1342 چه بود ؟

 129 – مصدق براي اينكه بر اوضاع كشور مسلط باشد از شاه چه درخواستي كرد ؟

 130 – دو نهاد از نهادهايي را كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشكيل شد را نا م ببريد ؟

 131 - دلايل ضعف و سپس سقوط سلسله ي صفوي را بنويسيد .

 132 – فتوحات نادر را نام ببريد ؟

 133- مهمترين عاملي كه آيت الله كاشاني و مصدق را به يكديگر نزديك كرد چه بود ؟

 الف ) مبارزه با اصلاحات آمريكايي در ايران  ب)مبارزه با انگلستان  ج ) مبارزه با شاه  د )مبارزه براي ملي شده صنعت نفت  

۱۳۴ – عوامل رونق تجارت ايران در زمان صفويان چه بود ؟

 135 – به چه دلايلي انگلستان در زمان فتحعلي شاه خواهان رابطه با ايران بود ؟ دو مورد

 136 – دو دليل از پايدار نماندن صلح ورساي را بنويسيد ؟

 140 – علت شكست سپاه ايران در جنگ چالدران چه بود ؟

 نمونه سوالات جغرافيا ي سوم راهنمايي

1 – يكي از انواع مهم حركت درياها و اقيانوس ها كدا م است ؟

 الف ) موج                 ب)جريان هاي دريايي                  ج ) باد          د )جزر و مد  

۲- كدام مورد از موارد زير از دلايل اقتصادي مهاجرت مي باشد ؟

 الف ) اختلافات مرزي       ب)كم شدن آب                 ج ) بيكاري         د )جنگ 

 3 – كوه الوند در همدان و شير كوه در يزد بر اثر كدام يك از عوامل زير به وجود آمده اند ؟

الف ) آتش فشان     ب)بالا آمدن آب دريا      ج ) شكست در زمين     د )چين خوردگي 

 4 – تصويري از سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است را ................... مي گويند .

 5 – كره ي كوچكي كه به دور سياره مي چرخد را ................... مي نامند .

6 – به مجموع پوشش گياهي و جانوري خاصي كه در يك منطقه ي وسيع و عمده ديده مي شوند ............ مي گويند .

7 – كم عمق ترين بخش اقيانوس كه با شيبي ملايم از نزديكي ساحل اقيانوس تا عمق 200 متري ادامه مي يابد را ...... مي گويند .

 8 - كره جغرافيايي مدل كوچك شده كره زمين است . ص ( )           غ ( )

9 – به همه ي پستي ها و بلندي هايي كه در سطح زمين ديده مي شوند ناهمواري مي گويند . ص ( )    غ ( )

10 – يكي از ساده ترين روشها براي پيدا كردن جهتهاي جغرافيايي كمك گرفتن از ستاره قطبي است . ص( )     غ ( )

11– هوا را تعريف كنيد ؟

1۲- خط تقسيم آب چيست ؟

 13 – علت اصلي گرم شدن زمين و سرد شدن آن در فصل هاي مختلف چيست ؟

 14 – منظور از مهاجرت خارجي چيست ؟

 15 – رودخانه اي كه طول آن 200 متر است بر روي نقشه اي با طول 20 سانتيمتر ديده مي شود ، مقياس اين نقشه چقدر است ؟ ( با ارائه راه حل )

 16 – انواع عكسهايي كه براي آموختن جغرافيا مي توان استفاده كرد را نام ببريد ؟

 17 - قسمتهاي مختلف يك سيلاب را با توجه به نقاط شماره گذاري شده نام گذاري نماييد .

18 – زلزله ها در سطح زمين چه تغييراتي ايجاد مي كنند ؟

 19 – سال رسمي و سال كبيسه چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟ توضيح دهيد

20 - تصويري است از سطح زمين كه به نسبت مورد نياز كوچك شده است ؟

 الف ) كره جغرافيايي         ب)فرهنگهاي جغرافيايي       ج ) نقشه       د )اطلس 

21 – يكي از ساده ترين روشها براي پيدا كردن جهتهاي جغرافيايي كدام است ؟

 الف ) ستاره قطبي     ب)طلوع و غروب خورشيد     ج ) سايه تير چوبي    د )قطب نما 

 22 – كدام يك از موارد زير از دلايل سياسي مهاجرت مي باشد ؟

 الف ) جنگ       ب)بيكاري        ج ) كم شدن آب         د )كاهش در آمد خانواده 

۲۳– كوههاي زاگرس و البرز در كشور ايران بر اثر كدام يك از عوامل زير بوجود آمده اند ؟

 الف ) آتش فشان     ب)بالا آمدن آب دريا     ج ) شكست در زمين      د )چين خوردگي 

24 – به قسمت خارجي زمين ................. مي گويند .

25 – كار اصلي نمودارها و جدول هاي جغرافيايي نمايش ساده ................. است .

26 – سال 366 روزي را سال .................... مي گويند .

27 – يكي از معروفترين مدل در آموزش جغرافيا ميز شن است . ص ( )                 غ ( )

 28 – به حالت گذرا و محلي جو در يك جاي معين آب و هوا گفته مي شود . ص ( )     غ ( )

 29 – مرز ميان حوزه يك رود با حوضه رود ديگر را خط تقسيم آب مي نامند . ص ( )   غ ( )

 30 – گاز يكي از منابع تجديد پذير است . ص ( )     غ ( )

 31 – انواع عكسهايي را كه براي آموختن جغرافيا مي توان استفاده كرد را نام ببريد ؟ دو مورد

 32 – زيست بوم را تعريف كنيد .

 33 – آب دهي ( دبي رود ) چيست ؟

 34- ايوان خشكي ( فلات قاره ) را تعريف كنيد .

 35 – چرا دانشمندان براي اندازه گيري فاصله ستارگان از واحد سال نوري استفاده مي كنند ؟

 36 – روستاي متمركز به چه نوع روستايي گفته مي شود ؟

 37 - قمر را تعريف كنيد و بگويي تنها قمر كره زمين چه نام دارد ؟

 38 – رودي كه طول آن 500 متر است بر روي نقشه با طول 50 سانتي متر ديده مي شود مقياس اين نقشه چقدر است ؟

 39 – در نواحي كوهستاني چه عواملي چهره كوهستان را تغيير مي دهد ؟ سه مورد

 40 – چه عواملي سبب رشد شهرها مي شوند ؟ نام ببريد

 41 – بهترين محل براي خروج مواد مذاب از درون زمين كجاست ؟

 42 – الف ) درياها                    ب)دشتها                  ج ) كسلها          د )دره ها 

43 – كدام يك از شهرهاي زير مذهب عامل مهم پيدايش و گسترش آن بوده است ؟

 الف ) مشهد                     ب)شيراز                  ج ) همدان          د )تهران 

 44 – كدام يك از موارد زير از نتايج حركت وضعي زمين است ؟

 الف ) پيدايش فصلها        ب)پيدايش شب و روز           ج ) بوجود آمدن سال قمري          د )بوجود آمدن سال شمسي 

45 – دماي هوا با هر 1000 متر ارتفاع حدود چند درجه سانتيگراد كاهش مي يابد ؟

 الف ) 20درجه              ب)35درجه                   ج ) 6درجه          د )15درجه 

 46 – به قسمت خارجي زمين .................... مي گويند .

 52 – جابجايي جمعيت را ......................... مي گويند .

 47 – مدارها دايره هاي فرضي هستند كه به موازات ............. به تنهايي بيش از مساحت تمام قاره اي جهان است .

48 – نقشه مدل كوچك شده زمين است . ص ( )         غ ( )

 49 – اگر آب هاي سفره هاي زير زميني خودشان راهي پيدا كرده و به سطح زمين برسند چشمه ايجاد مي شود . ص ( )      غ ( )

 50 – سياره ها از خود نوري ندارند ولي در مقابل نور خورشيد سطحي روشن پيدا مي كنند . ص ( ) غ ( )

 51 - منظور از آبهاي فرو رو چيست ؟

 52 – عرض جغرافيايي هر نقطه را تعريف كنيد ؟

 53 – در صفحه قطب نما حروف N و S هر كدام نشان دهنده كدام جهتهاي جغرافيايي هستند ؟

 54 - منظور از مهاجرت دائمي چيست ؟

 55 – آشكار ترين تفاوت شهر و روستا در چيست ؟

 56 - سه مورد از وسايل مطالعه در جغرافيا را بنويسيد ؟

 57 – از آب سد ها براي چه مواردي استفاده مي گردد ؟

 58 – شيب قاره به كجا گفته مي شود ؟

 59 – رسوب چيست ؟ به چه عملي رسوب گذا ري گفته مي شود ؟

 60 – بالا آمدن آب اقيانوس و دريا را مد مي گويند . ص ( ) غ ( )

 61 – فاصله هر نقطه بر حسب( درجه ) تا نصف النهار مبداء طول جغرافيايي گويند . ص ( ) غ ( )

 62 – زمين هر 24 ساعت يك بار به دور محور خود مي چرخد بدين ترتيب سال شمسي ايجاد مي شود . ص ( ) غ ( )

 63 – كدام يك از سيارات زير دو قمر دارد ؟

 الف ) عطارد                  ب)مريخ                 ج ) زمين            د )زهره 

64 – مها جرت مردم فلسطين جزء كدام يك از انواع مهاجرتهاي زير مي باشد ؟

 الف ) اجباري               ب)روزانه              ج ) فصلي            د )اختياري 

65 – عرض رودخانه اي در نقشه 1 برابر 5 سانتي متر است عرض واقعي رود چند متر است ؟

  الف ) 1 متر              ب)1000 متر             ج ) 10 متر                د )100 متر 

66 – اگر در شهري با ارتفاع 1500 متر از سطح دريا دما 30 درجه باشد سپس از كوهي 3000 متر با آن شهر اختلاف دارد بالا برويم در بالاي كوه دما چند درجه خواهد بود ؟

 الف ) 18درجه           ب)15درجه              ج ) 12درجه           د )20درجه 

 67 – عميق ترين بخش اقيانوس ........................ ناميده مي شود .

 68 - امروزه يكي از مهمترين مشكلات شهرهاي بزرگ مسئله ....................... است .

 76 - با توجه به شكل مقابل مختصات نقطه A را بنويسيد . نصف النها A G مدار 20 درجه جنوبي 15 درجه غربي

 69 – كدام اطلاعات را مي توان از طريق كره جغرافيا به دست آورد ؟ 4 مورد

 70 – چه عواملي در نواحي كوهستاني باعث تغيير شكل نا همواري ها مي شود ؟ 4 مورد

 71 – امروزه چگونه زيست بوم ها مورد تجاوز انسان ها قرار گرفته است ؟

 72 – چهار مورد از دلايل كلي مهاجرت انسان ها را بنويسيد ؟

 73 – چه عواملي سبب رشد و توسعه شهر كرمانشاه شده است ؟

 74 – چه زماني خورشيد به بلند ترين مكان خود در آسمان مي رسد در اين لحظه سايه اجسام چگونه است ؟

 75 – فرق مهاجرت داخلي و خارجي را بنويسيد ؟

 76 – سال نوري را تعريف كنيد ؟

 77 – سال كبيسه چگونه بوجود مي آيد ؟

78 - كدام يك از موارد زير از دلايل طبيعي مهاجرت مي باشد ؟

 الف ) كاهش در آمد خانواده       ب)بيكاري        ج ) جنگ             د )كم شدن آب 

79 – دماي هوا با هر 1000 متر ارتفاع حدود چند درجه سانتي گراد كاهش مي يابد ؟

 الف ) 8 درجه                ب) 6 درجه                 ج ) 5 درجه              د )4 درجه 

80 – يكي از ساده ترين روشها براي پيدا كردن جهت هاي جغرافيايي كدام مورد است ؟

 الف ) ستاره قطبي     ب)قطب نما     ج ) طلوع و غروب خورشيد     د )سايه تير چوبي 

81 – در فضا ستارگان در مجموعه هاي بزرگي به نام ....................... قرار دارند .

 82 - به خميدگي يا چين خوردگي به سمت بالا ناو ديس مي گويند . ص ( ) غ ( )

 83 – پيدايش و توسعه شهر قم تحت تاثير عامل مذهبي است . ص ( ) غ ( )

 84 – زيست بوم را تعريف كنيد ؟

 85 – عوامل موثر در پيدايش روستا ها را بنويسيد ؟ دو مورد

 86 – عرض جغرافيايي هر نقطه چيست ؟

 87 – رودي كه عرض آن 50 متر بر روي نقشه با عرض 5 سانتي متر ديده مي شود . مقياس اين نقشه چقدر است ؟ ( با راه حل )

 88 - چرا خورشيد كم تر از ماه بر آب هاي كره زمين تاثير مي گذارد ؟

 89 – كداميك از پديده هاي زير جزء نا همواري نمي باشد .

 الف ) تپه                   ب)دره                    ج ) كوه              د )جنگل 

 90 – بزرگترين دايره روي كره زمين كه فاصله اش از قطب شمال و قطب جنوب يكسان است چه نام دارد ؟

الف ) خط استوا     ب)نصف النهار مبداٌ             ج ) مدار راٌس الجدي    د )مدار راٌس سرطان 

91 – به همه پستي و بلندي هايي كه در سطح زمين ديده مي شوند ................... مي گويند .

 92 – بزرگترين پهنه ، آب روي زمين اقيانوس ........................... است .

 93 – عقربه (( آبي يا قرمز رنگ ) ) قطب نما هميشه جهت ....................... زمين را نشان مي دهد .

 94 – جمعيت روستايي در همه جاي جهان به طور يكسان پخش شده است . ص ( ) غ ( )

 95 – فلات قاره ، كم عمق ترين بخش اقيانوس است . ص ( ) غ ( )

 96- بر اساس نظريه نيوتن عامل اصلي جزر و مد چيست ؟

 97 – پوسته چيست ؟

 98 – پر جمعيت ترين كشورهاي جهان كدامند ؟ نام ببريد

 99 – در آب اقيانوسها و درياها معمولا چه نوع گاز و نمكي وجود دارد ؟

 100 - درياها چگونه تشكيل مي گردند ؟

 101 – قسمت هاي مختلف ساختمان يك چين خوردگي را فقط نام ببريد ؟

 102 – مهاجرت يعني چه ؟ 103 – سال رسمي و سال كبيسه چه تفاوتي با يكديگر دارند ؟

 104 – قسمت هاي مختلف يك سيلاب را با رسم شكل نشان دهيد ؟

 105 - كار اصلي مردم روستا نشين ................... است .

 106 – خورشيد به همراه چند صد ميليارد ستاره در كهكشاني بنام ..................... دور هم جمع شده است .

 107 – يكي از انواع مهم حركت درياها و اقيانوسها .................. است .

 108 - بخش وسيعي از نيم كره جنوبي را ..................... فرا گرفته است .

 109 – زمين هر 24 ساعت يكبار به دور محور خود مي چرخد و به اين ترتيب سال شمسي پديدار مي گردد . ص ( ) غ ( )

 110 – دلتا سرزمين مربع شكلي است كه از انباشته شدن آبرفتها در دهانه رودها بوجود مي آيد . ص ( ) غ ( )

 111 – ميزان نمك موجود در آب همه اقيانوسها و درياها يكسان است . ص ( ) غ ( )

 112- انواع نمودارها را بنويسيد ؟

 113 – دبي رود يا آبدهي چيست ؟

 114 – اطلس جغرافيايي چيست ؟

 115 – اگر در روي يك كره جغرافيايي 45 نصف النهار داشته باشيم فاصله هر نصف النهار از ديگري چند درجه است ؟ با راه حل

 116 – مدار را تعريف كنيد ؟

117 – منظور از فلات قاره چيست ؟

 118 – منظور از مهاجرت دائمي و موقت را توضيح دهيد ؟

 119 – منظور از بالا زدگي چيست ؟ دو نمونه از آن را نام ببريد

 120 - به مجموعه اي از نقشه ها كه در يك كتاب جمع آوري شده باشند چه مي گويند ؟

 121 – بيكاري جزء كدام يك از دلايل مهاجرت مي باشد ؟

 122 – حوضه ي رود را تعريف كنيد ؟

 123 – از دهانه آتشفشان هاي فعال چه موادي خارج مي شود ؟

 124 – عوامل موثر در آب و هواي مناطق مختلف جهان كدامند ؟ سه مورد

 125– براي جلو گيري از خطرات سيلاب ها چه كارهايي مي توان انجام داد ؟ توضيح دهيد

 126 – وسيع ترين درياچه روي زمين چه نام دارد ؟

 127 – سال رسمي چند سال از سال واقعي كمتر است ؟

 128 – نزديكترين اقيانوس به ايران چه نام دارد ؟

 129 - اگر آبهاي سفره هاي زير زميني راهي به سطح زمين پيدا كنند .................. ايجاد مي شود .

130 – خشكيها در نيم كره ........................ قرار دارند .

 131 – بلند ترين فلات آسيا ................. است .

 132 – كشور آفريقا يي كه جزء خاور ميانه است ............. نام دارد .

 133 – نا همواري را تعريف كنيد ؟

 134 – فرسايش چيست ؟

 135 – براي جلو گيري از خطر سيلاب ها چه كارهايي مي توان انجام داد ؟ سه مورد

 136 – كدام يك از سيارات زير دوقمر دارد ؟

 الف ) عطارد                     ب)مريخ                    ج ) زمين              د )زهره 

137 – ايوان خشكي ( دشتاب ) را تعريف كنيد ؟

 138 – هوا را تعريف كنيد ؟

 139 – حركت وضعي زمين را تعريف كنيد و نتايج حاصل از آن را بنويسيد ؟

 140 – مدار را تعريف كنيد ؟

 141 – زلزله ها چه تغييراتي ايجاد مي كنند ؟ نام ببريد . 3 مورد .

 142 – وسيع ترين درياچه روي زمين چه نام دارد ؟

 الف ) آرال        ب)بايكال                 ج ) مازندران (( خزر ))              د )ويكتوريا 

143 – هنگامي كه آب رود از بستر خود خارج گردد مي گويند رود ......................... كرده است .

 144 – بيشتر خشكي هاي زمين در نيم كره ....................... قرار دارد .

 145 – نصف النهار مبداء از رصد خانه گرينويچ در لندن عبور مي كند . ص ( ) غ ( )

 146 – رودهاي دائمي از آب هاي زير زميني ( چشمه ها ) و با ذوب شدن برف حاصل مي شود . ص ( ) غ ( )

 147 – ساختمان هر چين شامل چند قسمت است نام ببريد؟

148 – 3 مورد از وسايل مطالعه در جغرافيا را بنويسيد ؟

 149 – شيب قاره به كجا گفته مي شود ؟

 150 – كدام يك از پديده هاي زير جزء نا همواري نمي باشد ؟

 الف ) جنگل                ب)كوه                    ج ) دره               د )تپه 

151 – به قسمت خارجي زمين ............................ مي گويند .

 152 – يكي از انواع مهم حركت دريا ها و اقيانوسها ............... است .

 223 - كدام آلودگي ها سلامتي انسان را تهديد مي كند ؟

 153 – عوامل موثر در آب و هواي مناطق مختلف جهان كدامند ؟ سه مورد .

 154 – بزرگترين پهنه ي ، آب اقيانوسي چه نام دارد ؟

 الف ) اقيانوس هند  ب)اقيانوس منجمد شمالي  ج ) اقيانوس اطلس  د )اقيانوس آرام 

155- يكي از معروفترين مدل در آموزش جغرافيا ....................... است .

 156 – يكي از مهم ترين مشكلات شهرهاي بزرگ ، مسئله ............................. است .

 157 – پر جمعيت ترين شهر ناحيه معتدل كوهستاني تبريز است . ص ( ) غ ( )

 158 - مهمترين كشورهاي صنعتي آسيا كدام كشور ها هستند ؟ نام ببريد

 159 – اطلس را تعريف كنيد ؟

 160 – منظور از دهانه يا مصب رود چيست ؟

 161 - زيست بوم را تعريف كنيد ؟

 162 - مهاجرت داخلي و مهاجرت خارجي را توضيح دهيد ؟

 163 – آب دهي ( دبي رود ) چيست ؟

 164- منظور از اوراسيا چيست ؟

 نمونه سوالات اجتماعي سوم راهنمايي

 1 – همه موسسات چه هدفي را دنبال مي كنند ؟

 الف ) برقراري نظم  ب) تامين نيازهاي مردم  ج ) تامين استقلال  د ) برقر اري امنيت 

 2 – رياست قوه مجريه را چه كسي بر عهده دارد ؟

 الف ) قوه مجريه            ب)رهبر           ج ) رئيس مجلس         د )رئيس ديوانعالي كشور 

 3 – پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان از وظايف كيست ؟

 الف ) قوه مجريه       ب)قوه قضائيه           ج ) قوه مقننه     د )موارد الف و ب درست است 

 4 - كداميك از وزيران با پيشنهاد رئيس قوه قضائيه و موافقت رئيس جمهور انتخاب مي شود ؟

 الف ) وزير كشور     ب) وزير دادگستري    ج ) وزير آموزش وپرورش    د )وزير برنامه و بودجه 

5 – كار اصلي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي مشورت و وضع قوانين است . ص ( ) غ ( )

 6 – بالا ترين مقام قضائي كشور ............................... است .

 7 – به متن شكايتي كه از طرف شكايت كننده به قوه قضائيه ارائه مي شود ........................ مي گويند .

 8 – يكي از مهمترين ملاكهاي طبقه بندي نوع حكومت ميزان توجه به ......................... در حكومت است .

 9 – اركان اصلي حكومت جمهوري اسلامي را نام ببريد ؟ 4 مورد

 10 - اگر شخصي در انجام وظايف خود بعنوان كارمند كوتاهي كند چه كشكلاتي پيش مي آيد ؟

 11 – ولايت به چه معناست و از نظر معتقدان به دين چه كسي بر انسان ولايت دارد ؟

 12 – انتخابات مجلس هر چند سال يكبار انجام مي شود و سن راي دهندگان بايد چند سال باشد ؟

 13 – مردم به سه طريق بر كار قوه قضائيه نظارت دارند دو طريق آن را نام ببريد ؟

 14 – استيضاح به چه معناست ؟ يكي از تفاوتهاي آن را با سوال شرح دهيد ؟

 15- هيات وزيران از چه كساني تشكيل شده است ؟

 16 – سه مورد از وظايف حكومتها را بنويسيد ؟

 17 – چهار مورد از صفات كانديداهايي را كه اخلاق انتخاباتي دارند را بنويسيد ؟

 18 – وظيفه قانونگذاري بر عهده كدام يك از نهادهاي زير است ؟

 الف ) قوه مقننه        ب) قوه مجريه              ج ) قوه قضائيه        د )مجلس خبرگان 

19 – رعايت عفت عمومي جزء كداميك از هنجارهاي زير است ؟

 الف ) هنجار اجتماعي       ب) هنجار ديني      ج ) هنجار حكومتي  د )موارد الف و ب 

 20 – مهمترين ركن حكمت اسلامي ، رهبري آن مي باشد 

 21 – هدف همه سازمانها ...................... است .

 22 – هنجار را تعريف كنيد ؟

 23 – دو مورد از كاركردهاي قانون را نام ببريد ؟

 24 – طرح و لايحه را تعريف كنيد ؟

 29 – دادخواست چيست ؟

 25 – رئيس قوه قضائيه توسط چه كسي و براي چه مدت انتخاب مي شود ؟

 26 – تعداد نمايندگان هر شهر به چه چيزي بستگي دارد ؟

 27 – از وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي دو مورد را بنويسيد ؟

 28 – سه مورد از سازمانهايي كه مستقيما زير نظر رئيس جمهور قرار دارند را نام ببريد ؟

 29 – سه مورد از وظايف رهبر جامعه اسلامي را بنويسيد ؟

 30 – چه زماني در يك شهر انتخابات سالمي برگزار مي شود ؟

 الف ) رئيس قوه مجريه  ب) رئيس قوه قضائيه  ج ) رئيس مجلس د )رئيس قوه مقننه 

 31 –كار اصلي قوه قضائيه نظارت بر حسن اجراي قانون است. . ص ( ) غ ( )

 32 – حكومت ميان موسسات مختلف جامعه از طريق وضع .............................هماهنگي به وجود مي آيد .

 33- كار اصلي نمايندگان مرد م در مجلس شوراي اسلامي چيست ؟

 34- اگر يك كاند يدا ويا طرفداران او اخلا ق انتخاباتي را رعايت نكنند چه مشكلا تي به وجود مي آيد ؟

 35- مرد م از چه طريق بر كار وزيران نظارت مي كنند؟

 36- اگر موسسه اي كار خود را به خوبي انجام ندهد چه مشكلا تي پيش مي آيد ؟

 37- آيا در كشور پيش رفته اقليت هاي مذ هبي در مجلس قانونگذاري نماينده دارند .در ايران چطور ؟توضيح دهيد ؟

 38- ولايت فقيه چه نوع حكومتي است ؟توضيح دهيد ؟

 39- قوه قضائيه در داد گاههاي خود بر اساس دادخواست شاكي چگونه به شكايات رسيد گي ميكند ؟

40 –به پيشنهادي كه از طرف نمايندگان مردم در مجلس مطرح مي شود (لايحه) مي گويند ؟

 41- مهمترين كار را در دادگاه قاضي انجام مي دهد . ص ( ) غ ( )

 42- دو ركن اصلي قوه مقننه د ر كشور ما عبا رتند از :

 الف مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام  ب) مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان  ج ) مجلس خبرگان و شوراي نگهبان  د )شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلا مي

 43- امضاء توافق نامه هاي بين المللي از وظايف چه كسي است ؟

 الف ) رهبر  ب) رئيس جمهور  ج رئيس مجلس شوراي اسلامي  د ) رئيس مجلس تشخيص مصلحت نظام

 44- بالاترين مقام قضائي كشور چه كسي است ؟

 الف ) رهبر  ب) وزير دادگستري  ج رئيس قوه قضائيه  د ) رئيس ديوان عالي كشور 

45 – حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف چه كسي است ؟

 الف ) رهبر  ب) وزير دادگستري  ج رئيس قوه قضائيه  د ) رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام 

46 – رهبري جمهوري اسلامي بر پايه ي ...................... است .

 47 – تعداد نمايندگان هر شهر به ..................... آن شهر و روستاهاي اطراف آن بستگي دارد .

 48 – رئيس جمهور براي مدت ...................... و با راي مستقيم ................... انتخاب مي شود .

 49 – براي ايجاد نظم و هماهنگي در جامعه مردم و موسسات چه وظايفي بر عهده دارند ؟ 2 مورد

 50 – نوع هنجارهاي زير را مشخص كنيد .

 الف ) يك جور لباس پوشيدن .................. ب ) رعايت عفت عمومي

 51 – حكومت الهي چه ويژگي هايي دارد ؟

 52 – مردم از چه راههايي بر تصميمات مجلس شوراي اسلامي نظارت مي كنند ؟

 53 – وظايف قوه قضائيه را نام ببريد ؟

 54 – مهمترين كار را در دادگاه ........................ انجام مي دهد .

 55 –كار اصلي نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي چيست ؟

 56 – مجلس خبرگان از چه كساني تشكيل شده و وظيفه آنها چيست ؟

 57 – چهار مورد از وظايف رئيس جمهور را نام ببريد ؟

 58 - به پيشنهادي كه از طرف دولت مطرح مي شود چه مي گويند ؟

 الف ) طرح                     ب) لايحه                  ج قانون            د ) تبصره 

 59 – دو ركن تصلي قوه مقننه را نام ببريد ؟

60 – تعداد نمايندگان هر شهر به چه چيزي بستگي دارد ؟

 61 – مردم از چه طريقي بر كار وزيران نظارت دارند ؟

 62 – سه مورد از خصوصيات رهبر را بنويسيد ؟

 63 – وظيفه اصلي مجلس خبرگان چيست ؟

 الف )انتخاب نمايندگان ب) انتخاب رئيس جمهور  ج انتخاب رهبر  د ) انتخاب رئيس قوه قضائيه 

64 – مسئول اجراي قانون اساسي كيست ؟

 الف ) نمايندگان مجلس  ب) مجلس خبرگان ج رئيس قوه قضائيه  د ) رئيس جمهور 

65 – مردم از طريق ....................... خود بر كارهاي وزيران نظارت مي كنند .

 66 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به طور ........................ با مردم سرو كار دارند .

 67 – در جامعه اسلامي چه كسي وسيله ارتباطي بين مردم و رهبر يك منطقه است و از سوي چه كسي منصوب مي شود ؟

 68 – سه مورد از وظايف حكومتها را بنويسيد ؟

 69 - نظم و هماهنگي ميان موسسات مختلف جامعه به وسيله .................. برقرار مي شود .

 70 – امام جمعه ي هر منطقه از طرف ...................... منصوب مي شود .

 71 – موسسات با مردم به دو صورت سرو كار دارند آنها را نام برده و براي هر يك مثالي بزنيد .

72 – مهمترين ملاك طبقه بندي حكومت ميزان توجه به .................. در حكومت است .

 73 - بالاترين قدرت در كنار ساير قواي حكومتي ........................... است .

 74 – مهمترين بخش دولت كه رئيس جمهور رياست آن را بر عهده دارد كابينه يا ....................... است .

 75 – كار اصلي قوه قضائيه چيست ؟

 76 – وظيفه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور چيست ؟

 77 – وظيفه مجلس خبرگان چيست ؟

 78 - انتخاب رئيس جمهور چگونه انجام مي گيرد ؟

 79- آيا جامعه اي مي تواند بدون حكومت به حيات خود ادامه دهد ؟ چرا

80 – قانون را تعريف كنيد ؟

 81 – وظايف رئيس جمهور را نام ببريد ؟

 82 – در يك جامعه چگونه مي توان با وجود انديشه هاي متفاوت وحدت به وجود آورد ؟

 83 – در يك جامعه عملكرد يك موسسه مستقل از موسسات ديگر است . ص ( ) غ ( )

 84 – به پيشنهادي كه توسط نمايندگان مردم تقديم مجلس مي شود چه مي گويند ؟

 الف ) طرح                  ب) لايحه                 ج قانون            د ) سوال 

85 – تفاوت حكومت الهي و غير الهي در پذيرش اصل ولايت است . ص ( ) غ ( )

 86 – امام جمعه هر منطقه از طرف رهبر منصوب مي شود . ص ( ) غ ( )

 87 – تاييد استوار نامه سفيران از وظايف چه كسي است ؟

 الف ) وزير امور خارجه  ب) رئيس جمهور  ج رهبر  د ) رئيس مجلس شوراي اسلامي 

88 - به هنجارهايي كه توسط حكومت به وجود مي آيد ..................... مي گويند .

 89 – متنوع و متعدد بودن حكومتها به تفاوت در دين و .................... و ................... هر كشور بستگي دارد .

 90- رهبر با اختياراتي كه به موجب قانون اساسي دارد به چه نحو بر كار قواي مقننه و قضائيه نظارت مي كنند ؟

 91 – دو سازمان را نام ببريد كه مستقيما زير نظر رئيس جمهور قرار دارد ؟

 92 – قوه قضائيه براي اجراي عدالت چه وظيفه اي برعهده دارد ؟

 93 – آيا مي توان به حكم قاضي اعتراض كرد ؟ چگونه ؟

 94 - انتخاب مجدد رئيس جمهور به صورت متوالي تنها براي يك دوره بلا مانع است . ص ( ) غ ( )

 95 – با رعايت چه نكاتي در يك شهر انتخابات خوب و سالمي برگزار مي شود ؟ 3 مورد

 96 - حكومتي كه بر اساس پيشنهاد ها و خواسته هاي مردم عمل مي كند ..................... نام دارد .

97 – استيضاح به چه معناست و فرق آن با سوال را بنويسيد .

 98 - مهمترين كاررا در دادگاه وكيل دعاوي انجام مي دهد . ص ( ) غ ( )

 99- در كشور ايران اقليت هاي مذهبي براي دفاع از حقوق خود در مجلس نماينده دارند . ص ( ) غ ( )

 100 – كدام يك از هنجارهاي زير بر اساس دستورات ديني مي باشد .

 الف ) يك جور لباس پوشيدن  ب) رعايت عفت عمومي  ج سه وعده غذا خوردن  د ) پذيرايي از مهمانان 

 101 - انتخاب فقهاي شوراي نگهبان بر عهده كيست ؟

 الف ) رهبر  ب) رئيس جمهور  ج رئيس قوه قضائيه  د ) رئيس مجلس شوراي اسلامي 

102 - وسيله ارتباطي رهبر و مردم در هر منطقه .......................... آن شهر است .

 103 – مجلس طبق اصل ................... قانون اساسي موظف است به شكايات مردم رسيدگي كند .

104 – رهبر جامعه اسلامي براي حل مشكلاتي كه از طريق عادي قابل حل نيستند با .................... مشورت مي كند .

 105 – چرا در جمهوري اسلامي ايران قوه قضائيه زير نظر رهبر قرار دارد ؟

 106 - رابطه مردم با رهبري در جامعه اسلامي را با رابطه مردم و رهبران كشورهاي ديگر مقايسه كنيد .

107 – چه زماني در يك شهر انتخابات خوب و سالمي برگزار مي شود ؟

 108 – نوع هنجارهاي زير را مشخص كنيد ؟

 1 – يك جور غذا خوردن 2 – رعايت حجاب 3 – احترام به والدين 4 – رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي

 5 – يك جور احوال پرسي 6 – سه وعده غذا خوردن 7 – رفتن به خدمت سربازي 8 – حضور در مدرسه سر ساعت

 109 – چرا حكومت اسلامي ايران از نوع ولايت فقيه است ؟

 110 – وظايف اعضاي شوراي نگهبان را بنويسيد ؟

 134 – كميسيون چيست ؟

 111 - چند كميسيون از كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي را نام ببريد ؟

 112 – دادن راي اعتماد به وزيران توسط مجلس چگونه صورت مي گيرد ؟

 113 – هر پيشنهادي اگر بخواهد به صورت قانون در آيد چه مراحلي را بايد طي كند ؟

 114 – در غياب رئيس جمهور مسئول تشكيا جلسات هيات وزيران بر عهده كيست ؟

 115 – مسئوليت رئيس جمهور را در برابر قانون اساسي را با شوراي نگهبان مقايسه كنيد ؟

 116 – وظيفه دولت چيست ؟

 117 – وظيفه هماهنگ كردن سازمان ها به عهده چه كسي است ؟

 118 – تعيين نماينده ويژه كه يكي از رئيس جمهور است را توضيح دهيد ؟

 119 – تكليف حكومت اسلامي و رهبري آن چيست ؟ حكومت ولايت فقيه يعني چه ؟

 120 – تعيين جهت كلي نظام جمهوري اسلامي كه يكي از وظايف رهبر است را توضيح دهيد .

 121 - عفو و يا تخفيف مجازات محكومان چگونه صورت مي پذيرد ؟

 نمونه سوالات ديني سوم راهنمايي

 1 – خوردن و آشاميدن چيز نجس ............................. است .

 2 - براي آگاهي از احكام و قوانين اسلام به .............................. مراجعه مي كنيم .

 3 – پيامبر اسلام در هجرت از مكه به مدينه پيش از ورود به مدينه در ...................... فرود آمد .

 4 – بعد از پيامبر ........................... مسئوليتهاي او را بر عهده گرفت .

 5 - جنگ احد از نوع كدام جها د مي باشد ؟

 الف ) دفاعي           ب)داخلي                ج ) ابتدائي          د )داخلي و ابتدائي 

 6 – حكومت حضرت علي ( ع ) چه مدت طول كشيد ؟

 الف ) 3 سال و 9 ماه  ب)9 سال و 3 ماه  ج ) 4 سال و 9 ماه  د )9 سال و 4 ماه 

 7 – تربيت ياران و پيروان صميمي روش مبارزاتي كدام يك از امامان معصوم بوده است ؟

 الف ) امام علي              ب)امام حسين             ج ) امام حسن           د )امام صادق 

 8 - اين سخن از كيست ؟ (( شديد ترين عذاب روز قيامت خشم خداوند است ))

 الف) پيامبر اسلام (ص)      ب)حضرت عيسي      ج ) امام سجاد      د )امام محمد باقر 

 9 – تيمم بر چه چيزهايي صحيح است ؟ 4 مورد

 10 – د و تفاوت انسان با ساير موجودا ت را بنويسيد .

 11 – آگاه شدن كفار مكه از هجرت و پايداري مسلمانان چه تاثيري بر آنان گذارد ؟

 12 – معارف غني و فقه متين شيعه از 3 منبع مهم سر چشمه مي گيرد ، آنها را نام ببريد .

 13 – سه اصل اساسي كه پيامبر انسانها را به ايمان آوردن به آنها فرا مي خوانند ، كدامند ؟ با توضيح

 14 – برهان عليت را بيان كنيد ؟

 15 – 6 نفر از خزرجيان كه در حضور پيامبر ، اسلام را پذيرفتند از يهوديان مدينه چه شنيده بودند ؟

 16 – تابش آفتاب با 5 شرط زمين و ساختمان و چيزهايي كه در ساختمان به كار رفته را پاك مي كند سه شرط از آنها را بنويسيد ؟

 17 – حقوق فرزندان به پدر و مادر چيست ؟ ( 4 مورد كافي است )

 18 – بنا به فرموده پيامبر اسلام در قيامت از 4 چيز مهم سوال مي شود ، آنها را بنويسيد .

 19 – آيه شريفه زير را تر جمه كنيد . (( والكاظمين الغيظ و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين ))

20 – قرآن كريم از بهشت غالبا با لفظ ................... ياد كرده است .

 21 – ارتباط مخصوصي كه بين علت و معلول بر قرار است ................... نام دارد .

 22 – پيامبران انسانهاي شايسته اي بودند كه از طريق ............. با خدا ارتباط داشتند .

 23 – احاديث را بايد با توجه به .................... و ....................... تفسير كرد .

24 – بهترين هجرتها ، هجرت از ............................. و ........................ مي باشد .

 25 – غسل را به دو صورت .................. و ................... مي توان انجام داد .

 26 – پايه اجتهاد كدام است ؟

 الف ) علم درايه          ب)علم اصول                 ج ) علم رجال         د )علم استنباط 

 27 – پيامبر اسلام چه كسي را براي تبليغ دين اسلام به يثرب اعزام فرمود ؟

 الف ) اسعد بن زراره    ب)عباده بن صامت             ج ) جعفر بن ابي طالب       د )مصعب 

28 – آب چاهي كه از زمين مي جوشد حكم چه آبي را دارد ؟

 الف ) آب كر                  ب)آب قليل                  ج ) آب جاري         د )آب مضاف 

 29 – جنگ حضرت علي با خوارج نهروان از نوع كدام جهاد محسوب مي شود ؟

 الف ) ابتدائي                    ب)داخلي                ج ) دفاعي        د )ابتدائي و دفاعي 

 30- امام هشتم ، حضرت رضا ( ع) با كدام خليفه همزمان بود ؟

 الف ) مامون  ب)متوكل عباسي  ج ) معتمد عباسي  د )منصور دوانيقي 

 31 – دو مورد از مواردي كه پيامبر اسلام درباره جانشيني بعد از خود گفته اند را بنويسيد ؟

 32 – مفاد نخستين پيمان عقبه چه بود ؟ 6 مورد

 33 – برهان نظم را بيان كنيد ؟

 34 – خدا از آگاهان چه عهدي گرفته و چه مسئوليتي را بر عهده آنان نهاده است ؟

 35 – زمين با سه شرط كف پا و ته كفش را كه نجس شده است پاك مي كند . آن سه شرط را بنويسيد .

 36 – آيه زير را ترجمه كنيد (( ان الذين يظلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ))

 37 – ارتباط مخصوصي كه بين علت و معلول برقرار است .................... نام دارد .

 38 – محبوب ترين بنيان اجتماعي در اسلام ........................ است .

 39 – حضرت عيسي فرمود : خشم خود را فرو خوريد تا درقيامت از ...................... در امان بمانيد .

 40 – دليل عصمت و پيراستگي پيامبران از گناه بخاطر .................. و ................ عميقي بود كه خداوند به آنها عنايت كرده است .

 41 – شيعه و سني در مساله ................................. و برخي از مسائل فقهي اختلاف نظر دارند .

 42 – اولين چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد چيست ؟

 الف ) اخلاق نيكو                  ب)تقوا                 ج ) نماز              د )روزه 

43 - ايمان به پيامبران و يگانگي راه و هدف آنها يعني چه ؟

 الف ) توحيد                        ب)نبوت                   ج ) امامت             د )معاد 

 44 – جنگ احزاب از نوع كدام جهاد ها بود ؟

 الف ) ابتدائي                    ب)داخلي                ج ) ابتدائي و داخلي     د )دفاعي 

45 – آب باراني كه در جايي جمع شده است ، هنگام بارش باران چه حكمي دارد ؟

 الف ) جاري                    ب)قليل                   ج ) كر                د )مضاف 

 46 – كدام يك از پيامبران زير اولوالعظم نيست ؟

 الف ) حضرت محمد               ب)حضرت نوح              ج ) حضرت ابراهيم    د )حضرت آدم 

47 – غسل را به چند صورت مي توان انجام داد ؟ فقط نام ببريد

 48- جهاد در لغت به چه معناست ؟ در فرهنگ اسلامي به چه معناست ؟

 49 – سه مورد از شرايط لباس نماز گزار را نام ببريد ؟

 50 – چرا در مورد خداشناسي به برهان نظم مي پدازيم ؟

 51 - پيامبر اسلام در مورد حسابرسي از اعمال خود چه فرموده است ؟

 52 – چرا حضرت علي حكومت را پذيرفت ؟

 53 – مبداٌ تاريخ اسلامي چيست ؟ چرا اين مبدا را براي تاريخ اسلام برگزيده اند ؟

 54 – آيه شريفه زير را ترجمه كنيد ( ان الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فلا خوف عليهم و لا يحزنون )

 55 - پيامبر چه كسي را براي تبليغ دين اسلام به يثرب اعزام كرد ؟

 الف ) امام علي                  ب)ابوذر               ج ) ياسر             د )مصعب 

56 – نام شخصي كه در كتاب به عنوان الگويي براي غلبه بر خشم از آن ياد شده است ؟

 الف ) سلمان                ب)ابوذر                   ج ) مالك اشتر          د )مصعب 

 57 – هنگامي كه دست خود را حركت مي دهيد در اين عمل شما علت مي باشيد . ص ( ) غ ( )

 58 – هنگامي كه پيامبر در غار پنهان بود حضرت علي به ياري ايشان شتافت . ص ( ) غ ( )

 59 – قصاص در دنيا سخت تر از آخرت است . ص ( ) غ ( )

 60- همه امامان از يك شيوه و روش براي انجام مسئوليت خويش استفاده مي كردند . ص ( ) غ ( )

 61 - در جهاد ابتدائي اذن و اجازه ................. لازم است .

 62 - ......................... معتقد است كه پيامبر امت خود را بي رهبر و راهنما نمي گذارد .

 63 – نماز گزار به سبب كمي وقت بايد .................. كند .

 64 – براي آگاهي از احكام و قوانين دين به .................... و مجتهد مراجعه مي كنيم .

 65 – دوامانت گرانبهاي پيامبر ................... و عترت ( اهل بيت ) مي باشد .

 66 – اگر نماز گزار نداند كه بدن يا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نمازش .................. مي باشد .

 67 – اولين چيزي كه در قيامت مورد محاسبه قرار مي گيرد ............. و زيبا ترين چيز .................. مي باشد .

 68 – آيه شريفه زير را ترجمه كنيد . ( ان الله يحب التوابين و يحب المطهرين )

 69 - چرا مردن براي ما ناپسند است ؟ ابوذر به اين سوال چه پاسخ داد ؟

 70 – مفاد نخستين پيمان عقبه چه بود ؟

 3 مورد 71 – امام حسين درباره فقيهان چه فرموده است ؟

 72 - آب چاهي كه از زمين مي جوشد حكم چه آبي را دارد ؟

 الف ) جاري  ب)مضاف  ج ) كر  د )قليل 

 73 – كداميك از امامان ما توانستند به حكومت جامعه اسلامي برسند ؟

 الف ) حضرت علي و امام سجاد  ب)امام حسن و امام صادق  ج ) امام حسين و امام سجاد  د )حضرت علي و امام حسن 

74 – حضرت علي اعلام كرد كه روش من در تقسيم بيت المال همان روش رسول خداست . ص ( ) غ ( )

 75 – همه اديان الهي بر سه اصل توئحيد ،عدل و امامت استوارند . ص ( ) غ ( )

 76 – جنگهاي احد و احزاب در صدر اسلام از نوع دفاعي بوده اند . ص ( ) غ ( )

 77 – در معامله اي كه مومنان با خدا مي كنند ................ خداست .

 78 – اولين عمل در وضو ، غسل و تيمم ...................... است

 79 – بعد از رحلت پيامبر مسئوليتهاي او بر عهده ..................... است .

 80 – در اسلام محبوب ترين بنيان اجتماعي ...................... است .

 81 – ارتباط پيامبران با خدا از طريق ................... بوده است .

 82 – نماز خواندن مرد با انگشتر يا حلقه طلا .................... است .

 83 - قيام بر عليه حكومت بني اميه روش مبارزاتي امام ............................ بود .

 84 – مسلمانان به دو دسته ..................... و ...................... تقسيم مي شوند .

 85 - دو امانت گرانبهاي پيامبر را فقط نام ببريد ؟

 86 – روز فصل يعني چه ؟ و چرا اين روز را روز فصل ناميده اند ؟

 87 – چرا امام هشتم به خراسان مسافرت كردند ؟ هدف مامون از ترتيب دادن اين سفر چه بود ؟

 88 – آفتاب با چه شرايطي چيز نجس را پا مي كند ؟ 4 مورد

 89 – اين سخن از كيست ؟ ( فقيهان از جانب پيامبران امين امت مي باشند )

 الف ) امام حسين  ب)حضرت محمد  ج ) حضرت علي  د )امام صادق 

 90 – بعد از عثمان بن عفان مردم با اصرار فراوان با چه كسي بيعت كردند ؟

 الف ) ابوبكر  ب)عمر  ج ) حضرت علي  د )مامون 

91 - در معامله اي كه مومنان با خدا مي كنند سند معامله چيست ؟

 الف ) جان مومن  ب)بهشت خداوند  ج ) كتابهاي آسماني  د )هستي مومن 

92 - بين علت و معلول ارتباط كاملي برقرار است و تا علت نباشد معلول پديد نمي آيد . ص ( ) غ ( )

 93 – انسان كه موجودي متفكر و انتخابگر مي باشد هدايتش نوعي هدايت اجباري است . ص ( ) غ ( )

 94 - امام سجاد به سبب شرايط خفقان آور از طريق دعاها و مناجاتها دلهاي مردم را بيدار مي كرد . ص ( ) غ ( )

 95- كسي كه عمدا با بدن يا لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است . ص ( ) غ ( )

 96 – يكي از مطهرات ............... است .

97 – پيامبر فرمود زيباترين چيزي كه انسان با خود مي برد ........... است .

 98 – غسل را به دو صورت .................. و ارتماسي مي توان انجام داد .

 99 - ابوذر گفت رحمت خدا به افراد .................. بسيار نزديك است .

 100 – بالاترين جهادها ، جهاد با ...................... و ....................... مي باشد .

 101 – آيه زير را ترجمه كنيد ( و وصينا الانسان بوالديه احسانا )

 102 – عذابهاي جهنم نمود چه چيز هايي است ؟

 103 – سفارش خدا به پيامبر درباره تربيت و تعليم حضرت علي چه بوده است ؟

 104 - برهان عليت را تعريف كنيد .

 105 – جهاد دفاعي را تعريف كنيد ؟

 106 - چه كساني از رفتار امير المومنين در تقسيم بيت المال ناراحت شدند ؟

 107 – بهشت جايگاه انسانهاي خداپرست و دين دار و نيكو كار است . ص ( ) غ ( )

 108 – قانون عليت قانوني كلي و جهان شمول نيست . ص ( ) غ ( )

 109 – آفتاب از پشت پرده يا ابر چيز نجس را پاك مي كند . ص ( ) غ ( )

 110 – پيامبر موضوع هجرتش را با چه كسي در ميان نهاد ؟

 الف ) ابوذر  ب)مصعب  ج ) حضرت علي  د )ابوبكر 

111 - دعا و منا جات روش مبارزاتي كدام يك از امامام معصوم بود ؟

 الف ) امام صادق  ب)امام حسين  ج ) امام سجاد  د )امام حسن 

 112 – هنگامي كه كشور اسلامي مورد تجاوز بيگانگان قرار گيرد كدام جهاد بر مسلمانان واجب مي شود ؟

 الف ) داخلي  ب)دفاعي  ج ) ابتداعي  د )ابتداعي - داخلي 

113 – در برهان عليت به كدام ويژگي پديده توجه مي شود ؟

 الف ) ذات وهستي  ب)نظم و هماهنگي  ج حساب وتقدير  د )ارتباط كامل 

114 – پيامبر فرمود قسم به خدا قصاص در دنيا ................. از قصاص در قيامت است .

 115 – هجرت رسول خدا از مكه به مدينه ..................... تاريخ اسلام شد .

 116 – آيه شريفه زير را ترجمه كنيد ( و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )

 117 – پيامبر در مورد كسي كه خشمش را فرو مي خورد چه مي فرمايد ؟

 118 – حجاب و عفت زنان چه آثاري را به دنبال دارد ؟

 119 - عقيده شيعه درباره جانشيني پيامبر چيست ؟

 120 – در چه مواردي به جاي وضو يا غسل بايد تيمم كرد ؟

 121 – سه مورد از شرايط لباس نماز گزار را بنويسيد ؟

122 - همكاري و هماهنگي موجود ميان پديده ها ، نشان و گواه چيست ؟

 123 – اگر قيامت و جهان آخرت در پيش نباشد همه كارهاي انسان ....................... مي شود .

 124 – پيامبر اسلام در بازگشت از حج وداع در ................ توقف نمودند و .............. را به جانشيني خود انتخاب كردند .

 125 – غيبت صغراي امام دوازدهم چند سال به طول انجاميد .

 الف ) 39 سال            ب)49 سال              ج ) 59 سال                   د )69 سال 

126 – ايمان به پيامبران و يگانگي راه و هدف آنها يعني چه ؟

 الف ) توحيد                   ب)نبوت                    ج ) معاد               د )امامت 

127 – سه ركن اساسي كه جامعه اسلامي بر آن استوار است ، كدامند ؟ نام ببريد .

 128 – هنگامي كه فرد گناهكار به جهان برزخ مي رود و رنج و عذاب كارهاي خور را مي بيند ، چه آرزويي مي كند ؟

 129 – اجراي صحيح و عادلانه قانون در اجتماع چه آثاري دارد ؟ 2 مورد

130 – پيامبران الوالعزم را نام ببريد ؟

 131 – بنا به فرموده پيامبر اسلام چه كساني از يك تير ثواب مي برند و لايق بهشت مي شوند ؟

 132 – زكات بر 9 چيز تعلق مي گيرد . 6 مورد از آنها را نام ببريد .

133 – زن در حال نماز از نظر پوشش چگونه بايد باشد ؟

 134 – پيامبر اكرم عامل اصلي بدبختي و سيه روزي مردم را در ................... و ............... مي دانست .

 135 – حضرت علي فرمود اگر اين .................... و ..................... مردم عهد پروردگار نبود هر گز اين حكومت را نمي پذيرفتم .

 136 – زيبا ترين چيزي كه انسان با خود به جهان آخرت مي برد ، چيست ؟

 الف ) نماز  ب)روزه  ج ) اخلاق نيكو  د )اعمال نيك 

137 – اين حديث از كيست ؟ ( عبادت هفتاد جزء دارد و بهترين آن كاري است كه با آن روزي حلال طلب شود . )

 الف ) پيامبر  ب)امام صادق  ج ) حضرت علي  د )امام باقر 

138 – مرجع تقليد به چه كسي گفته مي شود ؟

 139 – اصحاب يمين به چه كساني مي گويند ؟

 140 – نام دو برهان كه درباره خداشناسي خوانده ايد را بنويسيد ؟

141 – هدف از قيام و انقلاب بنا به سفارش قرآن چه بايد باشد ؟

 142 – هدايت انسان كه موجودي با فكر و انتخاب گر است ، چگونه انجام مي گيرد ؟

 143 – نمايندگان امام زمان ( عج ) در زمان غيبت صغري چه كساني بودند ؟ 3 تن از آنها را نام ببريد

 144 – زمين يكي از مطهرات است ، شرايط تطهير با زمين را بنويسيد .

 145 – مهمترين تصميم حضرت ابراهيم چه بود ؟

 الف ) ايجادپايگاه مركزي توحيد  ب)جهاد با دشمنان  ج ) زيارت خانه كعبه  د )هجرت در راه خدا 

146 - تيمم بر چيزهاي غصبي و نجس صحيح است . ص ( ) غ ( )

 147 – قرآن كريم مسلمانان را ...................... مي نامد .

 148 – بهترين و پر فضيلت ترين نمازهاي جماعت نماز .................... است .

 149 – ابوذر گفت مردم دودسته اند ................. و ......................

150 – شهادت يعني چه ؟

 151 – پيامبردرباره دانش حضرت علي چه فرموده است ؟

 152 – سفارش پيامبر را رد باره برخي از وظايف مسلمانان بر يكديگر بيان كنيد .

 153 – بر اساس رهنمود امام صادق بايد باچه كساني مشورت كرد ؟

 154 – دو سخن از پيامبر كه درباره پاكيزگي آمده است را بيان كنيد .

 155 - اسلام دين حق و عدل است . ص ( ) غ ( )

 156 – قصاص يعني تلافي تعدي گناهكار . ص ( ) غ ( )

 157 – ترتيب در وضو يعني كارهاي وضو پشت سر هم و بدون فاصله انجام گيرد . ص ( ) غ ( )

 158 – جهاد در لغت به معناي جنگ مسلحانه است . ص ( ) غ ( )

 159 – زكات ................. به صورت سرانه به افراد واجب مي گردد .

 160- پيامبر موضوع هجرتش را با ...................... در ميان نهاد .

161 - كشته شدن در راه خدا ..................... نام دارد .

 162 – به چه سوره اي مكي و به چه سوره اي مدني گويند ؟

 163 – نمازي كه نياز به وضو ندارد را مشخص كنيد .

 الف ) نماز يوميه  ب)همه نمازهاي مستحبي  ج ) نماز مسافر  د )نما ميت 

164 – پيامبران راه و روشي را كه خداي متعال براي هدايت انسانها برگزيده اند چه ناميده اند ؟

 الف ) ايمان  ب)دين  ج ) عقيده  د )هدايت 

145 - مرگ براي همه انسانها يكسان است .     ص ( )      غ ( )

 146 – بالاترين و زيبا ترين حالات انسان هنگامي است كه با مبعود خويش به راز و نياز مي پردازد .    ص ( )      غ ( )

 147 – پايه اجتهاد ، علم اصول است .     ص ( )     غ ( )

 148 - جهاد داخلي نوعي جهاد .................. است .

149 – ارتباط پيامبران با خدا از طريق ..................... صورت مي گيرد .

 150 – شهادت يعني اينكه در راه خدا و به فرمان ................... خدايي ، با كفار و ستمگران بجنگيم تا كشته شويم .

 151 - با هم انديشيدن را .................. مي گويند .

 152 – روز فصل يعني ..................

153 – مسلمين به دودسته بزرگ ............... و سني تقسيم مي شوند .

154 – قانون ...................... يك قانون كلي و جهانشمول مي باشد .

 155 – سفارش پيامبر در مورد برخي از وظايف مسلمانان نسبت به يكديگر را بيان كنيد . سه مورد

 156 – توشه سفر آخرت چيست ؟

 157 – در قرآن كريم قيامت با چه ويژگي هايي تصوير شده است ؟ 3 مورد

 158 – در زمان غيبت امام دوازدهم مردم چگونه از وجود و ياري او بهره مند مي گردند . سخن رسول خدا را در اين مورد بنويسيد.

 159 – سه مورد از مواردي كه بايد به جاي وضو يا غسل تيمم كرد را بيان كنيد ؟

 160 – پيامبر گرامي ما درباره كسي كه خشمش را فرو مي خورد چه مي فرمايند ؟

 161 – ابرار ....................... و فجار ........................ هستند .

 162 – جهاد در فرهنگ اسلامي به معناي ..................... و ......................... در برابر دشمنا اسلام و مسلمانان نيز بكار مي رود

 163 – آيه زير را ترجمه كنيد : ( ربكم رب السموات و الارض الذي فطرهن )

 164 – بهترين هجرتها و بالاترين جهادها را نام ببريد ؟

 165 – خشم پيامبر چگونه بود ؟ ايشان براي چه اموري خشمگين مي شدند ؟

 166 – در زمان غيبت حضرت ولي عصر رهبري و ولايت جامعه اسلامي بر عهده ي كيست ؟ او بايد چه شرايط و صفاتي داشته باشد .

نمونه سوالات آمادگي دفاعي سوم راهنمايي

 1 – هر ساله در كشور ما از روز سي و يكم شهريور ماه به مدت يك هفته مراسمي بنام هفته ............. برگزار مي شود .

۲ – برجستگي هاي موازي و مارپيچ داخل لوله تفنگ را ................... گويند .

 3 - ميان چهار چوب ، مكان مناسبي براي پناه گرفتن هنگام وقوع زلزله نيست .    ص ( )    غ ( )

4 – اولين وسيله دشمن در كسب اطلاعات ، گرفتن اسير است . ص ( )    غ ( )

۵ – در هنگام وقوع زلزله اعضاي كدام گروه در صورت نياز ، آب و مواد غذايي را بين افراد تقسيم مي كنند

 ؟ الف ) اپشتيباني      ب)تجسس      ج ) ايمن سازي     د )كمكهاي اوليه 

6 – خطر ناك ترين افراد در جنگ چه كساني هستند ؟

الف ) گشتيهاي دشمن  ب)افراد جاسوس  ج ) افراد با شخصيت نا سالم  د )اسيران 

7 – بهترين مكان از لحاظ استتار در مناطق جنگي كدام است ؟

الف ) زمينهاي كويري  ب)زمينهاي پوشيده  ج ) زمينهاي كوهستاني  د )زمينهاي تپه ماهور 

8 – در دنياي امروز كه دنياي حق و عدل است چگونه ملتي مي تواند استقلال و آزادي و عزت خود را حفظ كند ؟

9 – اشكال عمده تفنگهاي سر پر چه بود ؟

10 – چهار نوع از سلا حهايي كه اثرات زيانباري روي بدن و محيط زيست دارند نام ببريد ؟

 11 – اگر هنگام وقوع زلزله در خيابانهاي پهن باشيد چه عكس العملي نشان مي دهيد ؟

 12 – چرا رعايت حيطه بندي ، احتمال افشاي اطلاعات را كاهش مي دهد ؟ توضيح دهيد .

 13 – چاشني را تعريف كنيد ؟

 14 – منظور از استتار چيست ؟ روشهاي مختلف استتار را بنويسيد ؟

 15 – دو تفاوت اساسي ميان دفاع انسان و حيوان را بنويسيد ؟

 16 – چهار مورد از خطراتي كه هنگام زلزله در داخل ساختمان وجود دارد را بنويسيد ؟

 17 – اگر در محل نزديك شما بمب يا موشك اصابت كند چه اقداماتي را انجام مي دهيد ؟ 4 مورد

 18 – به هنگام اختفاء چه توصيه هايي را بايد رعايت كرد ؟ 4 مورد

 19 – دادن آرامش و تقويت روحيه مجروح در هنگام زلزله به عهده گروه ...................... است .

20 – مقداري مواد حساس به ضربه و قابل اشتعال كه در كلاهكي از فلز نرم ( مانند مس ) قرار مي گيرد را .......... گويند .

 21 – منشاء بيش از حد شكستها در هر عمليات ، جاسوسي عوامل دشمن است . ص ( ) غ ( )

 22- استتار بيش از حد موجب گمراهي دشمن مي شود .     ص ( )     غ ( )

23 – اگر هنگام وقوع زلزله در ساختمان چند طبقه هستيد با استفاده از پله ها و آسانسور خود را به خارج از آن برسانيد . ص ( ) غ ( )

24 – در كداميك از مناطق زير وسعت ديد بسيار كم است ؟

 الف ) دشت وجلگه     ب)جنگل و باغ وبيشه     ج ) كوهها ودره ها   د ) تپه ماهور 

25 – كداميك از اشياء زير سند اطلاعاتي نيست ؟

الف ) برگ گزارش عمليات  ب)شناسنامه فرد  ج ) كارت شناسايي  د )نقشه عمليات

26 – هدف حيوانات و گياهان از دفاع ..................

 الف ) حفظ خود است  ب)حفظ ميهن است  ج ) حفظ همنوع است  د )حفظ اعتقادات است 

27 - چهار نوع از سلاح هاي سرد را نام ببريد ؟

28 – اطلاعات بر اساس اهميتي كه براي دشمن دارد به چها ردسته تقسيم مي شود . نام ببريد

 29 – پس از وقوع زلزله بيشترين اقدامات نجات و كمك رساني قبل از رسيدن نيروهاي امدادي توسط چه كساني انجام مي گيرد ؟

 30 - اصول استتار را نام ببريد ؟

 31 – اگر هنگام وقوع زلزله در پله ها باشيد چه عكس العملي نشان مي دهيد ؟

 32 – تفاوت اختفاي طبيعي را با اختفاي مصنوعي بنويسيد ؟

 33 – دو نمونه از زورگوئي ها و تجاوزات ستمگران و قدرتمندان را به كشورهاي ضعيف بنويسيد ؟

 34 – فشنگ را تعريف كنيد ؟

 35 – فرق سلاح هاي سبك و سنگين را بنويسيد دو مورد را ذكر كنيد ؟

 36 – كارهايي كه هنگام وضعيت قرمز بايد انجام داد كدامند ؟ دو مورد را ذكر كنيد .

 37 – سلاح هايي كه براي پرتاب گلوله در آنها از باروت يا مواد اشتغالي ديگر استفاده مي شود .................. گويند .

38 – استفاده از .................. و ........................ هدف گيري را آسان كرد .

 39 – اولين وسيله دفاع ، براي انسان عهد باستان پنهان شدن در شكاف كوه ها و غارها بوده است .   ص ( )     غ ( )

 40 – كداميك از موارد زير جزء ميدان موانع محسوب نمي شود ؟

الف ) خاكريز              ب)بزرگراه               ج ) سيم خاردار         د )كانال عميق 

41 – دفاع غريزي را تعريف كنيد ؟ 42 – در هر جنگ اطلاع از چه چيزهايي بسيار ارزشمند است ؟

 43 – قسمتهاي مختلف توپ را در شكل مشخص كنيد

44 - سه مورد از فعاليتهايي كه در هفته دفاع مقدس انجام مي شود را بنويسيد .

45 - شوراي ايمني زلزله از چه گروههايي تشكيل مي شود؟ نام ببريد .

 46 – تفاوت پيشروي مخفي و نمايان را بنويسيد ؟

 47 - اختفاء را تعريف كرده انواع آن را بنويسيد ؟

 48 – دفاع غير نظامي را تعريف كنيد ؟

 49 – محدوديتي كه براي دسترسي به اطلاعات طبقه بندي شده وجود دارد عبارت است از

 : الف ) حيطه بندي       ب)حفاظت اطلاعات     ج ) اصول حفاظتي    د )طبق بندي 

 50 – عباس و عادل آژير وضعيت قرمز را شنيده اند ، حداكثر چقدر فرصت دارند خود را به پناهگاه برسانند ؟

الف ) 3 دقيقه       ب)3 ثانيه       ج ) 5 ثانيه       د )5 دقيقه 

51 – تصميم گيري ، هدايت و نظارت بر كليه ي فعاليتهاي دانش آموزان در برابر زلزله به عهده شوراي ايمني زلزله است ص ( ) غ ( ).

 ۵۲– نظارت بر ذخيره ي آب و بازديد از كپسول آتش نشاني ، به عهده ي گروه پشتيباني است .     ص ( )     غ ( )

53 – جوانان كشورمان خود را بايد از نظر ................. و .............. و شهامت و شجاعت چنان قوي سازند تا هيچ دشمني به فكر تجاوز به اين مملكت نيفتد .

54 – كشورمان ايران روي كمر بند زلزله اي فعال ....................................... قرار دارد .

 55 – دو راه براي جلوگيري از تهاجم دشمن كه در قديم انجام مي گرفته است را بنويسيد ؟

 56 - مشكل اصلي استفاده از توپهاي اوليه چه بود ؟ و چگونه رفع شد ؟

 57 – دشمن از چه راههايي كسب اطلاعات مي كند ؟ نام ببريد .

 58 – آژيري با زير و بم متوالي و فاصله دو بم به مدت 3 دقيقه ، علامت چيست ؟ و چه مفهومي دارد؟

 59 – در پيشروي نمايان ، براي نزديك شدن به دشمن چه راههايي در پيش داريد ؟ دو مورد را بنويسيد .

 60 – نوع روشهاي استتار را در مثالهاي زير بنويسيد؟

 الف ) پوشيدن لباس سفيد در محيط برفي ............... ب) ريختن خاك روي مين .......................

 61 - سند اطلاعاتي را تعريف كرده و دو مثال بزنيد .

 62 – چرا چاشني ساخته شد ؟

63 – چرا خاكريز ساخته شد ؟

 63 – اين جمله از كيست ؟( مملكت اسلامي بايد همه اش نظامي باشد و تعليمات نظامي داشته باشد )

 64 – گروه تداركات وظيفه دارد هر چند روز يكبار ذخيره آب را عوض نمايد ؟

 الف ) 10 روز       ب)14 روز       ج ) 18 روز              د )20 روز 

65 – برجستگيهاي مارپيچ و موازي درون لوله سلاح را .......................... گويند .

66 – اعلام هشدار همان وضعيت .................... است .

67 – گروههاي فعال بعد از وقوع زلزله را نام ببريد ؟

 68 – گروه آتش نشان براي مهار آتش از چه چيزهايي استفاده مي كند ؟ 2 مورد

69 – 4 نمونه از بمبهايي كه اثرات زيان باري روي بدن انسان و محيط زيست دارند را بنويسيد ؟

 70 – عيون چه كساني بودن ؟ توضيح دهيد .

 71 – طبقه بندي اطلاعات را بر اساس ميزان اهميت آنها نام ببريد .

 72 – انواع اختفاء را بنويسيد ؟

 73 – چه عواملي در پيشروي موثرند ؟ نام ببريد .

 74 – دستورالعملهاي ايمني در مقابل زلزله به چند دسته تقسيم مي شوند نام ببريد .

 75 – گروه ايمني در ايمن سازي آزمايشگاه مدرسه در برابر زلزله چه وظايفي دارد ؟ توضيح دهيد .

 76 – عوارض طبيعي زمين را تعريف كرده و دو مثال بنويسيد .

 77 – كا رهايي كه هنگام وضعيت قرمز بايد انجام دهيد را بنويسيد .

 78 – قسمتهاي خواسته شده در شكل زير( فشنگ ) را نام ببريد

 79 - دستورالعملهاي ايمني به طور كلي شامل كدام مورد است ؟

 الف ) نكات ايمني ساختماني  ب)نكات ايمني غير ساختماني  ج ) آمادگي افراد جامعه  د )همه موارد 

80 – تصميم گيري ، هدايت و نظارت بر فعاليتهاي آمادگي در برابر زلزله دانش آموزان به عهده كدام گروه است ؟

 الف ) پشتيباني     ب)كمكهاي اوليه      ج ) شوراي ايمني زلزله    د )آتش فشان 

81 – ساختمان مقاوم مي تواند ايمني ساكنين را به هنگام وقوع زلزله بسيار افزايش دهد ؟ ص ( ) غ ( )

 82 – گروه تجسس خطر سقوط و پرتاب اجسام و وسايل را با تغيير مكان و يا محكم كردن آنها در جاي خود از بين مي برد . ص ( ) غ ( )

83 – يافتن مجروحين زير آوارمانده در حادثه زلزله به عهده گروه .................... مي باشد .

 84 – قبايل مهاجم با ديدن خندق و ديوار به دور شهر به فكر ساخت .................. افتادند .

 85 – افراد ساده لوح دشمن را ........................... تصور مي كنند .

 86 – دانش و هنر استفاده از نيروها را در جنگ ...................... مي گويند .

 87 - انواع پيشروي را فقط نام ببريد ؟

88 – سلاح هاي گرم را تعريف كنيد ؟

 89 – دو آژير ممتد به مدت يك دقيقه و فاصله زماني يك دقيقه علامت چيست ؟ و چه مفهومي دارد ؟

 90 – بعد از بمباران در صورت استشمام بوي نا آشنا چگونه عمل مي كنيد ؟

91 – عكس العمل هاي مناسب هنگام وقوع زلزله اگر در سرويس مدرسه باشيد چيست ؟

 92 – تشكر و قدر داني عملي از رزمندگان را توضيح دهيد .

 93 – در چه صورتي شما به مراجع حفاظتي مراجعه مي كنيد . دو مورد

 94 –تجربه بين المللي در زمينه كاهش خطرات ناشي از زلزله چيست ؟

 الف ) رعايت اصول صحيح شهر سازي  ب)يادگيري و رعايت نكات ايمني  ج ) رعايت اصول صحيح ساختمان سازي  د )تمام موارد 

 95 – در برنامه ايمن سازي در برابر زلزله كدام مورد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ؟

 الف ) ايمني تاسيسات  ب)ايمني ساختمانهاوبناها  ج ) ايمني تجهيزات غير ساختماني  د )ايمني مدارس 

 96 - ساختمان مقاوم در برابر زلزله بايد دور از گسلهاي فعال باشد . ص ( ) غ ( )

 97 – ايمني سازي محيط در برابر زلزله معمولا بايد بعد از وقوع زلزله انجام گيرد . ص ( ) غ ( )

98 – دفاع آگاهانه با يادگيري قبلي انجام پذير است . ص ( ) غ ( )

99 – جهت صرفه جويي در وقت تفنگ ته پر يا فشنگي ساخته شد . ص ( ) غ ( )

 100 – ملتي كه ضعيف و ناتوان بوده و ............. ايستادگي در برابر زورمندان را نداشته باشد محكوم به شكست و ذلت است .

101 - استعمار گران و قدرتمنداني همچو آمريكا جز به زور گويي و ............... به كشورهاي ضعيف به چيز ديگر نمي انديشد .

 102 – بمبهاي شيميايي و ميكروبي اثرات زيانباري روي ...................... و محيط زيست دارند .

 103 – نوع روشهاي استتار را در مثالهاي زير مشخص كنيد ؟

 الف ) پوشيدن لباس زمينه سبز در محيط جنگل ............... ب ) انداختن تور روي ماشين آلات جنگي ............. ج ) ايجاد سنگرهاي خالي در برابر دشمن

 104 – يك امداد گر ضمن مداواي شخص مجروح بايد سعي در انجام چه كاري داشته باشد ؟

 105 - شخصي در هنگام وقوع زلزله در يكي از كلاسهاي طبقه دوم مدرسه است چگونه خود را ايمن سازد ؟

 106 – مرحله تخليه از مانور آموزشي زلزله را توضيح دهيد ؟

 116 – جمع آوري وسايل نجات و جعبه كمكهاي اوليه قبل از وقوع زلزله به عهده كدام گروه است ؟ الف ) گروه تداركات  ب)گروه پشتيباني  ج ) گروه ايمني  د )تجسس 

117 – گروه پشتيباني نام و مشخصات افرادي را كه بعد از وقع زلزله در محل حضور ندارند در اختيار كدام گروه قرار مي دهد ؟

 الف ) گروه كمكهاي اوليه  ب)گروه ايمني  ج ) گروه آتش فشان  د )تجسس 

118 – كدام يك از موارد زير در افزايش برد سلاح موثر است ؟

الف ) چاشني                   ب)فشنگ                 ج ) خان          د )چخماق 

 119 – شوراي ا يمني زلزله در مدرسه ، چه وظايف مهمي بر عهده دارد ؟

 120 – عادل و وحيد هنگام وقوع زلزله در پله هاي طبقات بالاي ساختمان هستند . چگونه از خود محافظت كنند ؟

 121 – يك امداد گر ضمن مداواي شخص مجروح چه وظيفه مهمي به عهده دارد ؟

 122 - آژيري ممتد به مدت 3 دقيقه علامت چيست ؟ و چه مفهومي دارد ؟

 123 - دو مورد از كارهائي را كه هنگام وضعيت قرمز بايد انجام دهيد بنويسيد ؟

 124 – اصطلاحات زير را تعريف كنيد ؟

 الف ) سلاح هاي سنگين :............ ب ) انضباط استتار :............ ج ) پيشروي مختلط:.................

نمونه سوالات علوم تجربي سوم راهنمايي

 1 – مدل اتمي بور را براي اتم X 3 رسم كنيد . ( راهنماي مدل را در سمت راست بنويسيد )

2 – نماد شيميايي را تعريف كرده و دو مثال بزنيد .

 3 – پيوند يوني و كوالانسي چه تفاوتي با هم دارند ( دو مورد ) .

4 – جيمز چادويك كدام ذره را در اتم كشف كرد و آنرا چه ناميد و چه نوع باري دارد ؟

 5 – ايزوتوپ ( هم مكان ) چيست ؟ دو ايزوتوپ اكسيژن را بنويسيد .

6 – فرمول شيميايي تركيبات زير را بنويسيد :

 الف ) نمك طعام :............ ب ) آب :................. ج ) آمونياك :..................... د ) يخ :.....................

 ۷– در تركيبات زير چند نوع عنصر وجود دارد ؟

 الف ) HCl ( ) ب ) CH4 ( ) ج ) NaoH ( ) د ) NaCl ( ) ر) H2So4 ( ) ز ) Co2 ( ) و ) KOH ( )

 8 – در تركيبات زير از هر عنصرچند اتم وجود دارد ؟

الف ) CO ( ) ب ) CaOH ( ) ج ) HNO3 ( ) د) COOH ( )

9 – الكتروليت چيست ؟ دو مثال بزنيد .

10 – دو راه شناسايي اسيد ها و بازها را نام ببريد .

 11 – دو اسيد و دو باز را نام ببريد ؟

 12 – وقتي اسيدها و بازها را بر هم اثر مي دهيم موادي بنام نمك و آب توليد مي كنند معادله نوشتاري و شيميايي آن را بنويسيد با ذكر يك مثال .

13 – مواد زير كداميك اسيد و كداميك باز هستند .

 الف ) مايع سفيد كننده :................... ب ) آبليمو :..................... ج ) سركه :..................... د) جوش شيرين :..................

 15 – چرا سنگهاي رسوبي عموما لايه لايه و مانند ورقهاي كتابند ؟

16 – فسيل چيست ؟ و در چه نوع سنگهايي يافن مي شود ؟

 17 – نظريات داروين در چه كتابي ثبت شده است ؟

 18 – انتخاب طبيعي داروين به چه معناست ؟

 19 – لا مارك عامل تغيير گونه ها را چه مي دانست ؟

 20 – پديده جهش به چه معناست ؟

 21 – عامل ايجاد صفات ثانويه در جانداران چيست ؟

22 – سه عامل ايجاد تغيير در مولكول DNA را نام ببريد ؟

 23 – آيا جانداران ازاجداد قديمي و مشتركي بوجود آمده اند ؟

 24 – آيا مولكولDNA بسيار با ثبات است ؟

 25 – آيا تغييرات در جمعيت جانداران پديد مي آيد يا در يك فرد ؟

 26 – آيا زندگي از حالت ساده و ابتدائي به صورت پيچيده تحول يافته است ؟

 27 – سه نمونه از شواهد وگنر را در مورد ساختار ورقه اي زمين بيان كنيد ؟

 28 – وقتي دو ورقه اقيانوسي و قاره اي به هم برخورد مي كنند كداميك به زير ورقه ديگر فرو مي رود ؟

 29 – پديده حاصل از برخورد دو ورقه اقيانوسي و قاره اي چيست ؟

 30 – پديده حاصل از برخورد دو ورقه اقيانوسي چيست ؟

 31 – دو پديده حاصل از برخورد دو ورقه قاره اي را بيان كنيد ؟

 32 – آيا طبق گفته قدما زمين در مركز عالم قرار دارد ؟

 33 – منظومه شمسي در كجاي عالم قرار د ارد ؟

 34 – نزديكترين سياره به خورشيد و دورترين سياره به خورشيد كدامند ؟

 35 – جنس سيارات داخلي ( زمين مانند ) از چيست ؟

 36 – جنس سيارات خارجي زمين مانند از چيست ؟

 37 – به چه علت پلوتو را جزء منظومه شمسي نمي دانند ؟

 38 – جنس دنباله دارها از چيست ؟

 39 – چه بخشي از دنباله دارها در جهت مخالف خورشيد قرار دارد؟

 40 – شهاب چيست ؟

 41 – شهاب سنگ چيست ؟

 42 –رنگهاي قرمز ، زرد و آبي ستارگان مربوط به چيست ؟

43 – خطوط تيره طيف رنگي هر ستاره مربوط به چيست ؟

 44 – اختر شناسان از روي چه خصوصياتي پي به اندازه و جرم ستارگان مي برند ؟

 45 – چند صورت فلكي را نام ببريد ؟

 46 – لايه اي در اطراف زمين كه از اشعه هاي مضر خورشيد جلو گيري مي كند چيست ؟

 47 – كار را تعريف كرده و معادله آنرا بنويسيد ؟

 48 – معادله تبديل جرم به وزن را نوشته و مثالي بزنيد .

 49 – اگر جسمي را روي دوش خود قرار داده و به سمت جلو ده متر حركت كنيم كدام نيرو كار انجام نمي دهد ؟

 50 – اگر از پلكان خانه خود تا ارتفاع 8 متري بالا رويد چه مقدار كار انجام داده ايد ؟طبق معادله

 51 – يكاي اندازه گيري نيرو و يكاي اندازه گيري جابجايي را نام ببريد ؟

52 – توان چيست ؟ و دو يكاي آنرا بنويسيد ؟

 53 – توان شخصي به وزن N 1500كه در مدت 5 ثانيه تا ارتفاع 30 متري بالا رفته است چقدر است ؟

 54 – چرا توان يك كودك 12 ساله از توان يك فرد 50 ساله بيشتر است ؟

 55 – ماشين چيست ؟

 56 – ماشينهايي را نام ببريد كه با تغيير جهت نيرو به ما كمك مي كنند ؟ 4 مورد

 57 - ماشينهايي را نام ببريد كه با افزايش نيرو به ما كمك مي كنند ؟ 4 مورد

58 – مزيت مكانيكي چيست ؟ معادله آ،را بنويسيد ؟

 59 – بازده چيست ؟ معادله آنرا بنويسيد ؟

 60 – بازده ماشيني كه كار مفيد آن J 1800 ژول و انرژي مصرفي آن J 5400 مي باشد چقدر است ؟

 61 – در يك اهرم نيروي مقاوم آن 5000 نيوتن و نيروي محرك آن N 50 مي باشد .

1 – مزيت مكانيكي آنرا حساب كنيد .

2 – اين ماشين چگونه به ما كمك خواهد كرد ؟

 62 – شكل اهرم نوع سوم را رسم و جاي نيروها و بازوها را مشخص كنيد ؟

63 – اهرمهايي را نام ببريد كه با افزايش نيرو به ما كمك مي كنند ؟ 3

64 – مز يت مكانيكي كدام اهرم كمتر از يك است ؟

 65 – چرخ و محور چيست ؟ و مزيت مكانيكي آن را چگونه محاسبه مي كنيم ؟

 66 – قرقره چيست ؟ و چند نوع است ؟

67 – قرقره متحرك چگونه به ما كمك مي كند ؟

 68 – دو مثال براي چرخ و محور بزنيد كه با افزايش نيرو به ما كمك مي كند ؟

 69 – چگونه مي توان از چرخ و محور طوري استفاده كرد كه مزيت مكانيكي آن كمتر از يك باشد . دو مثال بزنيد .

 70 – سطح شيبدار چيست ؟ و چگونه به ما كمك مي كند ؟ N 300 = E

71 – مزيت مكا نيكي شكل مقابل چند است ؟

72 – آيا مزيت مكانيكي يك سطح شيبدار مي تواند كمتر از يك باشد ؟

 73 – گوه چيست ؟

 74 - پيچ چيست ؟

 75 – فشار چيست ؟ معادله آنرا بنويسيد ؟

 76 – در چه صورت ميزان فشار وارد بر سطح كم و در چه صورت زياد است ؟ F =

78 – جدول تناوبي عناصر بر اساس افزايش .......................... تنظيم شده است .

 79 – به اتم هايي كه عدد اتمي يكسان دارند ولي عدد جرمي آنها متفاوت است ........................... گويند .

 80 –پراكنده شدن يون در آب ............................. محلول را تغيير مي دهد .

81 – به مواد خوراكي كه در اسيد ها يك رنگ و در بازها رنگ ديگري دارند................... مي گويند .

 82 – در شبكه بلوري نوع پيوند .............................. است .

 83 – وقتي اسيدها با بازها تر كيب شوند ...................... و آب بدست مي آيد .

 84 – حل شدن تر كيب هاي يوني در آب از ويژگي هاي مهم آنها مي باشد . ص ( ) غ ( )

 85 – تر كيب مولكولي از پيوند يونها پديد مي آيد . ص ( ) غ ( )

 86 – آب فراوانترين تركيب مولكولي شناخته شده است . ص ( ) غ ( )

 87 – جرم هر پروتون حدود 2000 برابر جرم يك الكترون است . ص ( ) غ ( )

88 – اتم هليوم ساد ه ترين و سبك ترين اتم شناخته شده است . ص ( ) غ ( )

 89 – ايزوتوپها از نظر بعضي خواص فيزيكي مانند چگالي با هم فرق دارند . ص ( ) غ ( )

 90 – ذره اي كه تعداد الكترونهاي آن با تعداد پروتونهايش برابر نباشد ....................

الف ) يون است  ب) اتم عادي است  ج مولكول است  د ) تركيب مولكولي است 

91 – كدام يك از مواد زير غير الكتروليت است ؟

 الف ) آب ليمو  ب) سركه  ج شكر  د ) جوش شيرين 

92 – سديم كلر چه تركيبي است ؟

 الف ) مولكولي  ب) كووالانسي  ج يوني  د ) هيچكدام 

93 – بيشترين جرم اتم در ............................. است .

 94 – هر يك از عبارات زير مربوط به كدام ذره مي باشد ؟

 ( الكترون – پروتون - نوترون )

 الف ) جرم نسبي اين ذره برابر با جرم نسبي پروتون است . ( .......................

ب ) داراي بار الكتريكي 1 + مي باشد . ( ............................ )

 ج) جاي اين ذره در اطراف هسته است . ( ...................... )

 95 – موتوري يك وزنه 9000 نيوتني را در مدت 3 ثانيه تا ارتفاع 10 متر بالا مي برد .

 الف ) چند ژول كار انجام شده است ؟

ب ) توان موتور چند وات است ؟

96 – نيازهاي عاطفي و رواني شخص را در دوران بلوغ نام ببريد و يكي را به دلخواه توضيح دهيد .

   99 - كار مفيد ماشيني 1500 ژول و كار عير مفيد آن 500 ژول است .

 الف ) كل كار چقدر است ؟ ب ) بازده اين ماشين را حساب كنيد .

100 – توان بالا بري كه وزنه 100 كيلو گرمي را به مدت 20 ثانيه تا ارتفاع 30 متر بالا مي برد چند كيلبو وات است ؟

 101 - سه قسمت اساسي باتري را نام ببريد ؟

 102 – چوب مكعبي شكل به وزن 360 نيوتن با سطح قاعده اي برابر 9 متر مربع بر روي زمين قرار دارد . فشار وارد بر سطح زمين چند پاسكال است ؟

 103 – وسيله اي با توان 800 وات چند ژول كار را در مدت 40 ثانيه انجام مي دهد ؟

 104 - اصطلاحات زير را تعريف كنيد :

 الف ) طيف نگار و كاربرد آن :............. ب ) سيارك : ............ ج) شهاب :............ د ) فسيل .............

105 – در واكنش هسته اي خورشيد ، هيدروژن به ...................... تبديل مي شود .

106 – براي بريدن گوشت ابتدا چاقو را تيز مي كنيم ؟ چرا ؟

107 – در مورد بروز تغيير در جانداران كدام نظريه بيانگر اين مطلب است ( محيط سبب پيدايش انواع سازگار مي شود )

 الف نظريه لامارك  ب) نظريه دووريس  ج )نظريه داروين  د ) نظريه ويسمن 

108 – اصطلاحات ( شدت جريان - الكترون آزاد ( ظرفيتي ) - آمپرسنج - قانون اهم ) را تعريف كنيد .

 109 – وظا يف اسكلت كدامند ؟

 نمونه سوالات نگارش سوم راهنمايي

 1 – هر نامه شامل ......................... و متن اصلي و ....................... است .

2 – بيتهاي زير را به نثر ساده و روان معني كنيد .

بس بگرديد و بگردد روزگار                           دل به دنيا در نبندد هوشيار

 نفس باد صبا مشك فشان خواهد شد                   عالم پير دگر باره جوان خواهد شد

 باز بنفشه رسيد جانب سوسن دوتا                            باز گل لعل پوش مي بدراند قبا

از درون خستگان انديشه كن                             وز دعاي مردم پرهيزكار

3 – براي صفتهاي زير موصوف مناسب بنويسيد .

قدرتمند :.............. صميمي : ................. دلپذير :................ پررونق :...................

 4 – جمله ناتمام زير را كامل كنيد سپس آن را تا دو بند ادامه دهيد .

 به مناسبت روز ..................

5 – درنوشتن نامه توجه به چه نكاتي ضروري است ؟

6 – سه عنوان مناسب براي نامه هاي رسمي و اداري بنويسيد ؟

 7 – عبارتهاي نا تمام زير كامل كنيد . سپس آن را تا دوبند ادامه دهيد .

 گلدان خالي ...........................

ديوان شمس را ....................

مشكل دنياي امروز ما اين است كه ..................

 وقتي كه بيايي .....................

به مناسبت روز .........................

پرستوي قطبي هنگام مهاجرت .......................

8 – منظره پرواز دسته جمعي زنبورها را در دوبند توصيف كنيد .

9 – براي تهيه روزنامه ديواري بايد قبلا نوع همكاري افراد گروه مشخص شود . ص ( ) غ ( )

10 – در نوشتن نامه رعايت كدام يك از موارد زير لازم نيست ؟

 الف كاغذ نامه  ب) حاشيه گذاري  ج )نشانه گذاري  د ) استفاده از كلمات محاوره 

11 - در خلاصه نويسي بايد از نوشتن .................... چشم بپوشيم .

 12 – از ميان تركيبهاي زير موصوف و صفت ( تركيبهاي وصفي)را مشخص كنيد .

 زمين سخاوتمند - دشمن ظلم - كشورهاي استعمارگر – چشم نرگس - درياي مواج - عالم پير - نفس باد

13 – با كلمه هاي ( جوانان ، آرزو ، هنر ، علاقه ) يك بند بنويسيد كه مفهوم كاملي را برساند .

14 – يكي از ارزان ترين و آسان ترين راه هاي ارتباط........................ است .

 15 – در خلاصه نويسي بايد مطالب ............ متن را ذكر كنيم و از نوشتن ................ چشم بپوشيم .

16 – دو عنوان براي نامه هاي رسمي و اداري بنويسيد ؟

 17 – ثبت واقعيت در گزارش نويسي ضروري است . ص ( ) غ ( )

18 - نامه تبريكي به مناسبت فرا رسيدن سال نو ( در سه سطر ) به دوست خود بنويسيد .

19 – در تهيه گزارش بايد به دقت به مشاهده و جمع آوري اطلاعات پرداخت . ص ( ) غ ( )

 20 – خلاصهنويسي يكي از راههاي كسب مهارت در نويسندگي نيست . ص ( ) غ ( )

 21 – در كدام گزينه با يد قبلا نوع همكاري افراد گروه مشخص شود .

 الف تهيه روزنامه ديواري  ب) گزارش نويسي  ج )خلاصه نويسي  د ) نامه نويسي 

22 - نامه اداري به شهردار منطقه ي خود را بنويسيد و در خواست كنيد كه آسفالت كوچه ي شما را باز سازي كنند . ( مي توانيد نامه اداري ديگري به انتخاب خود بنويسيد )

 23- براي تصوير گفتگويي خيالي بنويسيد . ( حداقل شش جمله )

24 – درباره موضوعات زير فكر كنيد و انشا بنويسيد.

1 – وظيفه جوانان و دانش آموزان در جامعه امروز ايران

2 – به دوستي كه بسيار مورد علاقه شماست نامه اي بنويسيد

3 – منظره تابستاني شهر يا روستاي خود را توصيف كنيد .

4 – طبيعت از نگاه شما

5 – دوست نيك گنج بزرگ

 6 - به نظر شما چگونه مي توانيم از دستاوردهاي انقلاب اسلامي پاسداري كنيم .

 7 – نامه اي به معلم خود بنويسيد و از زحمات او قدر داني كنيد .

 8 – مدتها در اين فكر هستم كه .......................

9 – خلاصه ي يكي از فيلم هايي را كه تا به حال ديده ايد بنويسيد . نتيجه گيري را فراموش نكنيد .

10 – بني آدم اعضاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضو ها را نماند قرار

 11 – اي كاش .....................

 12 – نامه اي سر گشاده به مسلمانان جهان بنويسيد .

 13 – وسايل ارتباط جمعي ( راديو ، تلويزيون ، روز نامه ، اينتر نت و...... ) چه نقشي در بالا بردن سطح آگاهي افراد جامعه دارند ؟

نمونه سوالات حرفه و فن سوم راهنمايي

 1 - توليد فراوان يك محصول فناوري بدون نمونه ي اوليه آن مورد آزمايش هاي متعدد قرار گيرد كار ............ است .

 2 – به قسمتي از موتور الكتريكي كه در درون موتور دوران مي كند .................... گفته مي شود .

 3 – كدام يك از موارد زير جزء سيستم انتقال قدرت در دوچرخه نمي باشد .

 الف پنجه ركاب  ب) زنجير  ج )دينام  د ) چرخ دنده 

4 – كودك از چه سني اشياء را تعقيب مي كند و ديدن چيزهاي متحرك را دوست دارد .

 الف دو ماهگي  ب) بدو تولد  ج )چهار ماهگي  د ) شش ماهگي 

 5 – تر كيبات ( كمپوزيت ) چوب با كدام ماده به عنوان عايق صوتي در ساختمان سازي كاربرد دارد .

 الف سيمان  ب) يونوليت  ج )گچ  د ) روكش مصنوعي 

6 – در راه سازي اگر تپه اي را برداريم اصطلاحا به آن خاكريزي گفته مي شود . ص ( ) غ ( )

 7- وضع قرار گرفتن درختان را نسبت به يكديگر طرح هاي كاشت درختان مي گويند . ص ( ) غ ( )

 8 – وظيفه رادياتور را در اتومبيل ( خودرو ) بنويسيد .

9 – غذاي زنبور عسل را در تغذيه طبيعي بنويسيد .

 10 – كنترل ساخت و ساز ساختمانها در شهر ها و روستا ها از دو جهت اهميت دارد آن ها را بنويسيد .

 11- چه كارهايي را براي آماده كردن استخر پرورش ماهي بايد انجام داد سه مورد را بنويسيد

12 – قبل از انجماد ماهي چه كارهايي را بايد انجام داد ؟

 13 – وحيد 12 ساله و پدرش 60 ساله است ؟ آيا به نظر شما ميزان نيازهاي غذايي آنها با هم يكسان است ؟ چرا

 14 – دو مورد ا ز تفاوتهاي آبياري كرتي ( غرقآبي ) را با آبياري تحت فشار ( قطره اي ) بنويسيد .

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۴ساعت 2:36  توسط اسدبیگی  |